Zakon o ribarstvu - RS

Pokušaj da "uredimo" trenutne Zakone i Pravilnike

Moderatori/ce: emin,AlaS,zlaja,svirac,Kovach

Odgovori
Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Zakon o ribarstvu - RS

Post Postao/la senad » 10 svi 2011, 13:37

''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 4, od 25. januara 2002. godine

I - OPŠTE ODREDBE

Clan 1.
Ribarstvo je delatnost, koja obuhvata gajenje, zaštitu, ribilov, promet i korišcenje ribe, riblje ikre, rakova i drugih životinja (u
daljem tekstu: riblji fond) u ribolovnim vodama. Delatnost iz stava 1. ovog clana vrši se pod uslovima i na nacin propisan ovim zakonom.

Clan 2.
Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledece znacenje:
1. ribolovne vode predstavljaju reke, recice, potoke, plovna podrucja, recne rukavce, mrtvaje, prirodna i veštacka jezera,
šljunkare, starace, kanale, hidromelioracine sisteme i druge vode u kojima žive ribe;
2. ribarstvo je proizvodnja, gajenje, ribolov i zaštita riba u ribnjacima, ribolovnim vodama, kao i promet i korišcenje
ulovljenih riba;
3. ribnjaci i druga uzgajališta riba su uredeni prostori na zemljištu ili ribolovnoj vodi namenjeni za gajenje i proizvodnju
riba svih vrsta i uzrasnih kategorija, riblje mladi, oplodene ikre, a koji ispunjavaju propisane uslove;
4. ribarsko podrucje je ribolovna voda ili njen deo koji cini hidrografsku, biološku i ekonomsku celinu za eacionalno bavljenje
ribarskih delatnosti;
5. riblji fond u ribolovnim vodama je državna ili privatna svojina, a služi kao osnova za razvijanje privrednog i sportskog
ribarstva;
6. privredni ribolov je izlov riba na ribarskom podrucju radi stavljanja u promet,
7. sportski i turisticki ribolov je izlov ribe radi razvijanja rekreativne i sportske aktivnosti gradana.

Clan 3.
Proizvodnja, gajenje, razvoj i unapredenje ribarstva, kao i zaštita ribolova, promet i korišcenje ribe, riblje mladi i oplodene ikre vrši se u skladu sa srednjorocnim programom razvoja i unapredenja ribarstva (u daljem tekstu: srednjorocni program).
Na osnovu srednjorocnog programa donosi se godišnji program unapredenja ribarstva (u daljem tekstu: godišnji program).

II - RIBARSKO PODRUCJE
Clan 4
.
Radi organizovanog, racionalnog i pravilnog korišcenja ribljeg fonda utvrduju se ribarska podrucja.
Ribarsko podrucje cine ribolovne vode, delovi tih voda ili slivovi ribolovnih voda, koji u hidrografskom i biološkom smislu predstavljaju celinu podesnu za uspešno vršenje ribolova i unapredivanje ribljeg fonda.
Ribarsko podrucje utvrduje skupština opštine po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede (u
daljem tekstu: Ministarstvo), a u smislu da li da odredene ribolovne vode, delovi tih voda ili slivovi ribolovnih voda predstavljaju u hidrografskom i biloškom smislu celinu podesnu za uspešno vršenje ribolova i unapredenje ribljeg fonda.
Ako se ribolovne vode, delovi tih voda ili slivovi ribolovnih voda nalaze na podrucju dve ili više opština, ribarsko podrucje utvrduju skupštine opština sporazumno uz saglasnost Ministarstva i zajednicki odreduju korisnika i upravljaca ribarskim podrucjem.
Za ribolovne vode koje su istovremeno državne granice, granice ribarskog podruca odreduju se prema državnoj granici
upravno na maticu toka od obale do obale, odnosno do glavnih odbrambenih nasipa. Aktom o odredivanju ribarskog podrucja utvrduju se njegovegranice i namena (privredni, privredno-sportski ili sportskoturisticki ribolov).

Clan 5.
Ministarstvo daje pravo korišcenja ribarskog podrucja ili dela tog podrucja preduzecu, zadruzi, registrovanim udruženjima ili organizacijama sportskih ribolovaca, drugom pravnom licu i gradaninu (u daljem tekstu: korisnik) putem konkursa uz naknadu na osnovu predocenog programa gazdovanja ribarskim podrucjima. Kod davanja prava korišcenja ribarskog podrucja ili dela tog podrucja korisniku ili produženja istog, na osnovu predocenog programa gazdovanja ribarskim podrucjima, pod istim uslovima, prioritet na pravo korišcenja ili produženja prava korišcenja imace registrovana udruženja ili organizacije sportskih ribolovaca, koji se domacinski odnose prema ribarskom podrucju.
Visinu Naknade odreduje Vlada Republike Srpske, a konkurs iz stava 1. ovog clana javno objavljuje Ministarstvo.

Clan 6.
Ministar može pojedine delove ribarskog podrucja da proglasi prirodnim ribljim plodištem ili posebnim rezervatom ako je to od
znacaja za razmnožavanje riba i ishranu ribljeg podmlatka. Riblji fond iz plodišta se koristi iskljucivo za mrestilišta ili za prenos u druge ribolovne vode uz saglasnost Ministarstva.
Riblja plodišta su posebno zašticena i vidno obeležene i u njima je zabranjen svaki vid ribolova.

Clan 7.
O ustupanju ribarskog podrucja Ministarstvo sa korisnikom zakljucuje ugovor koji sadrži uslove pod kojima se ustupa ribarsko
podrucje: naziv ribarskog podrucja, utvrdene granice ribarskog podrucja, uslove raskidanja ugovora i uslove za oduzimanje
ribarskog podrucja.
Korisnik kome je ribarsko podrucje ustupljeno na korišcenje ne može to ribarsko podrucje da ustupa drugim subjektima.
Ribarsko podrucje ustupa se na korišcenje najmanje na pet godina.
Ako ribarsko podrucje konkursom nije moglo biti ustupljeno na korišcenje, privremeno se daje na korišcenje bez konkursa preduzecu, koje obavlja delatnost ribarstva ili udruženju, odnosno organizaciji sportskih ribolovaca, do donošenja odluke o ustupanju u skladu sa clanom 5. ovog zakona.
Ustupanje u smislu stava 4. ovog clana može trajati najduže do godinu dana.
U slucaju ustupanja ribarskog podrucja na privremeno korišcenje u smislu stava 4. ovog clana konkurs se mora raspisati pre isteka roka odredenog aktom o ustupanju ribarskog podrucja na korišcenje.
Korisnik je dužan da vidno obeleži granice ribarskog podrucja, kao i mesta na ribarskom podrucju na kojima je zabranjen ribolov
(prirodna riblja plodišta i sl.) u roku od tri meseca od dana kada je poceo da koristi ribarsko podrucje, odnosno od dana zakljucenja ugovora.

Clan 8.
Na delu ribarskog podrucja koje je ustupljeno na korišcenje, korisnik ne može da izvrši ofradivanje ili pregradivanje dela
ribolovne vode. U izuzetnim slucajevima tamo gde nema prirodnih migracija riba ili menjanja vodnog režima može se odobriti.
Ovo odobrenje izdaje ministar na osnovu posebnog programa izradenog od kompletne ribarske ustanove.

Clan 9.
Korisnik je dužan da najkasnije u roku od jedne godine od dana kada je poceo da koristi ribarsko podrucje, donese srednjorocni program unapredenja ribarstva za period od pet godina.
U skladu sa srednjorocnim programom korisnik donosi godišnji program unapredenja ribarstva.
Godišnji izvještaj za tekucu godinu i program za narednu godinu podnosi se Ministarstvu krajem tekuce godine.
Saglasnost na srednjorocni program daje Ministarstvo.

Clan 10.
Korisnik ribarskog podrucja koje se nalazi u nacionalnom parku odnosno drugom zašticenom dobru dužan je da srednjorocni, godišnji i privremeni program uskladi sa programom zaštite i razvoja nacionalnog parka, odnosno zašticenog prirodnog dobra.
Mišljenje o uskladivanju programa unapredenja ribarstva sa programom zaštite i razvoja nacionalnog parka, odnosno zašticenog prirodnog dobra daje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.
Korisnici susednih ribarskih podrucja koja se nalaze na istoj ribolovnoj vodi, dužni da svoje programe medusobno usklade u
pogledu rada i mera zaštite, gajenja i ribolova riba i zaštite ribolovnih voda.
Korisnik kojem je na konkursu ribarskog podrucja dodeljeno na korišcenje, do donošenja srednjorocnog programa, ribarsko
podrucje koristi na osnovu privremenog programa koji se donosi za prvu godinu korišcenja.
Privremeni program korisnik donosi u roku od trideset dana od dana ustupanja ribarskog podrucja na korišcenje.

Clan 11.
Srednjorocni program sadrži:
1) Osnovne hidrografske, biološke, fizicke, hemijske i druge karakteristike vode ribarskog podrucja;
2) sastav ribljeg fonda po vrstama ribe (kvalitativno i kvantitativno);
3) mogucnost prirodnog i veštackog prirasta ribljeg fonda po vrstama ribe;
4) izlovljavanje po vrstama i kolicinama ribe na osnovu ukupnog godišnjeg prirasta ribljeg fonda;
5) ribocuvarska služba i njena uloga;
6) organizacija i mere zdravstvene zaštite ribljeg fonda od bolesti i štetocina i uništavanja životinja štetnih po ribe;
7) zaštita od zagadivanja voda ribarskih podrucja;
8.) mere za zaštitu ribljeg plodišta, riba i riblje mladi sa plovnih podrucja;
9) uslovi obavljanja sportskog i turistickog ribolova i mere za unapredenje sportskog i turistickog ribolova na ribarskim podrucjima;
10) sredstva potrebna za sprovodenje srednjorocnog programa i nacin obezbedivanja tih sredstava;
11) mere, metode i sredstva za borbu protiv krivolova.

Clan 12.
Na osnovu srednjorocnog programa korisnika ribarskog podrucja i uzgajališta ribe (ikra, mladi, predkonzumne i konzumne ribe) donosi godišnji program rada koji sadrži izveštajnoinformativne podatke o izvršenju srednjorocnog programa za tu godinu.
Godišnji izveštaj za ribarsko podrucje i uzgajalište dostavlja se Ministarstvu na usvajanje.

Clan 13.
Ribarski katastar vodi se radi evidentiranja podataka o ribarskom podrucju, a sadrži podatke o površini ribarskih podrucja,
stanju ribljeg fonda i ostalim životnim zajednicama na ribolovnim vodama, kao i drugim znacajnim ekološkim karakteristikama.
Ribarski katastar vdi nadležni opštinski organ prema uputstvu za vodenje ribarskog katastra.
Nadležni opštinski organ, koji vodi ribarski katastar, dužan je da dva puta godišnje dostavlja podatke Ministarstvu o stanju ribolovnih voda i eventualnim promenama u njima.

III - PROIZVODNjA, GAJENjE, RIBOLOV I ZAŠTITA RIBA
Clan 14.

Gajenje riba obuhvata proizvodnju ikre, mladi i ribe u ribnjacima, ribolovnim vodama i kavezima u ribolovnoj vodi.
Gajenje svih vrsta i uzrasnih kategorija riba u ribnjacima i drugim objektima na ribolovnoj vodi može obavljati preduzece, zadruga, sportsko ribolovno društvo, odnosno drugo pravno lice i gradanin (u daljem tekstu: proizvodac) pod uslovima koji su
utvrdeni ovim zakonom.

Clan 15.

Proizvodac koji proizvodi ribu, oplodenu ikru i mlad za poribljavanje mora da obezbedi potrebne objekte i opremu za proizvodnju ribe, oplodene ikre i mladi.
Proizvodac iz stava 1. ovog clana dužan je da obezbedi strucno rukovodenje poslovima proizvodnje oplodene ikre i mladi za poribljavanje.
Poslove strucnog rukovodenja može da obavlja diplomirani inženjer poljoprivrede stocarskog smera ili diplomirani biolog ili
diplomirani veterinar.
Proizvodac ribe, oplodene ikre i mladi za poribljavanje, koji nema zaposlena lica koja ispunjavaju uslove iz stava 3. ovog clana
dužan je da strucno rukovodenje tim poslovima obezbedi preko preduzeca, odnosno drugog pravnog lica koje je registrovano za
pružanje strucnih usluga u poljoprivredi i koje ima zaposlena lica, koja ispunjavaju uslove utvrdene ovim zakonom.
Ministar propisuje bliže uslove u pogledu objekata i opreme za proizvodnju ribe, oplodene ikre i mladi.
Ispunjenost uslova iz st. 1. i 2. ovog clana, utvrduje Ministarstvo.
Troškove za utvrdivanje ispunjenosti uslova iz ovog clana snosi podnosilac zahteva.
Troškovi iz stava 6. ovog clana utvrduju se u skladu sa propisima o utvrdivanju naknade troškova u upravnom postupku.

Clan 16.

Ribolov se obavlja sredstvima i alatima kojima se ne ugrožava riba i životinje kojima se ribe hrane.
Ministar donosi propis o nacinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov, kao i o nacinu obeležavanja granica ribarskog
podrucja, odnosno dela ribarskog podrucja.

Clan 17.
Preduzece, zadruga, drugo pravno ili gradansko lice koje obavlja delatnost privrednog ribolova mora da obezbedi dozvolu za
vršenje privrednog ribolova, koju izdaje korisnik ribarskog podrucja.

Clan 18.

Korisnik ribarskog podrucja, koje može da se koristi za privredni, sportski i turisticki ribolov dužan je da na tom ribarskom
podrucju dozvoli sportski i turisticki ribolov pod uslovima koji su utvrdeni srednjorocnim programom.
Korisnik može da ogranici ili zabrani sportski, turisticki ili privredni ribolov na delu ribarskog podrucja na kome su postavljeni
kavezi u ribolovnim vodama, poribljavanje ili zbog pojave ribljih bolesti.
Sportski i turisticki ribolov može da se obavlja u ribnjaku ako to korisnik ribnjaka dozvoli.
Korisnik je dužan da vidno obeleži granice dela ribarskog podrucja iz stava 2. ovog clana.

Clan 19.

Sportski i turisticki ribolov na ribarskom podrucju obavlja se na osnovu dozvole za sportski i turisticki ribolov, koju izdaje
korisnik ribarskog podrucja ili organizacija koju on ovlasti. Dozvolu izdaje korisnik za jednu kalendarsku godinu (godišnja
dozvola), za jedan dan (dnevna dozvola) ili za više dana a najduže do sedam dana (nedeljna dozvola) i može da se koristi na ribarskom podrucju na celoj teritoriji Republike Srpske osim posebnih revira.

Clan 20.
Ministarstvo obavlja nadzor nad izvršavanjem poverenih poslova iz cl. 17. i 19. ovog zakona.
Ministarstvo propisuje obrazac dozvole za obavljanje privrednog, sportskog i turistickog ribolova.

Clan 21.
Ribarsko podrucje koje je odredeno za sportski i turisticki ribolov može da se koristi i za privredni ribolov ako takav ribolov
treba da spreci razvoj manje vrednih ili prenamnoženih vrsta riba (sanacioni ribolov).
Dozvolu za sanacioni ribolov na ribarskom podrucju iz stava 1. ovog člana izdaje ministar.
Dozvolom iz stava 2. ovog clana odreduje se vreme i nacin vršenja ribolova, kao i vrsta i kolicina ribe koju treba izloviti.

Clan 22.
Ribolov za naucno-istraživacke svrhe na ribolovnim vodama može da se obavlja na osnovu dozvole, koju izdaje korisnik uz
saglasnost Ministarstva.
U dozvoli za ribolov za naucno-istraživacke svrhe mora da bude oznaceno u kojim vodama i pod kojim okolnostima vršenja
ribolova može da se izda dozvola.
Korisnik dozvole dužan je da obavesti korisnika ribarskog podrucja i Ministarstvo o vremenu u kojem ce da obavlja ribolov za
naucno-istraživacke svrhe.

Clan 23.
Ribolov pomocu elektricne struje (u daljem tekstu: elektroribolov) na ribarskom podrucju može da se obavlja u slucaju izlovljavanja riba radi poribljavanja, uklanjanja manje vrednih vrsta riba ili u svrhu sagledavanja stanja ribljeg fonda, na osnovu dozvole koju izdaje ministar.
Elektroribolov mogu da vrše samo lica koja su strucno osposobljena za tu vrstu ribolova.
O izvršenom elektroribolovu sastavlja se zapisnik i dostavlja korisniku.
Korišcenje EHO sonara na ribarskom podrucju dozvoljeno je samo za naucno-istraživacke svrhe uz pribavljenu saglasnost
Ministarstva.

Clan 24.
Korisnici dozvola za sanacioni ribolov, ribolov za naucnoistraživacke svrhe i elektroribolov dužni su da o završenom ribolovu podnesu izveštaj Ministarstvu i korisniku o izvršenim radnjama iz prethodno pribavljenog odobrenja.

Clan 25.

Korisnik je dužan da svake godine, u skladu sa godišnjim programom, vrši poribljavanje ribarskog podrucja.
Poribljavanje ribarskog podrucja i nasadivanje ribnjaka vrši se zdravom ribom, ribljom mladi i oplodenom ikrom, po izvršenoj zdravstvenoj kontroli i utvrdivanju kvaliteta ribe, riblje mladi, ikre i ribolovne vode.
Poribljavanje se realizuje iz sredstava za naknadu vršenja ribolova, sredstava eventualnih šteta pricinjenih ribljem fondu i ostalih prihoda namenjenih unapredenju ribarstva, a koja se ne mogu upotrebiti u druge svrhe.
Ministar odobrava unošenje novih vrsta ribe u ribolovnu vodu posle pribavljenog mišljenja kompetentne ribarske ustanove.

Clan 26.

Izgradnja ili rekonstrukcija vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja, izgradnja ribljih staza na ribolovnoj vodi može da se vrši pod uslovom da se obezbedi nesmetano razmnožavanje ribe, zaštita ribljeg fonda i migracija ribe.
Odobrenje, odnosno dozvola za izvodenje radova iz stava 1. ovog clana izdaje se po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva, a na osnovu mišljenja kompetentne ribarske ustanove. Korisnici dovodnih, turbinskih i drugih kanala dužni su da
ugrade i održavaju uredaje za sprecavanje ulaza ribe u te kanale.

Clan 27.
U prirodnim ribljim plodištima zabranjeno je vaditi šljunak, pesak, kamen i panjeve, a u vreme mresta zabranjeno je vršiti i
druge radnje koje ometaju mrest.
U prirodnim ribljim plodištima zabranjene su sve vrste ribolova, osim sanacionog ribolova predvidenog srednjorocnim programom, koji se obavlja radi razvoja plemenitih vrsta riba, riblje mladi i ikre.
Aktom o proglašenju prirodnog ribljeg plodišta mogu da se odrede i druge mere zaštite.

Clan 28.
Radi zaštite ribljeg fonda i unapredivanja ribarstva ustanovljava se lovostaj za sve pojedine vrste ribe na ribarskom podrucju ili na delovima ribarskog podrucja, kao i zabrana ribolova riba koje nemaju propisanu velicinu.
Ministar nareduje lovostaj i zabranu iz stava 1. ovog clana.

Clan 29.
Udruženje, organizacija sportskih ribolovaca, sportski ribolovci, turisti i gradani ne mogu ulovljenu ribu stavljati u promet.
Promet ribe može da se vrši samo u objektu, odnosno prodavnici, koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom. Ispunjenost uslova za objekte iz stava 2. ovog clana u kojima se vrši promet ribe utvrduje Ministarstvo.
Troškove za utvrdivanje ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog clana snosi podnosilac zahteva.
Troškovi iz stava 4. ovog clana utvrduju se u skladu sa propisima o utvrdivanju naknade troškova u upravnom postupku.

Clan 30.
Ribe koje su ulovljene u privrednom ribolovu pre ustanovljavanja lovostaja ne mogu se stavljati u promet posle isteka 48 sati od ustanovljenja lovostaja.
U vreme lovostaja preduzece, drugo pravno lice i gradanin može stavljati u promet ribu na koju se odnosi lovostaj kao i ribu koja nema propisanu velicinu, ako ima pismeni dokaz o proizvodacu, odnosno uvozniku ribe, vrsti i kolicini ribe, kao i datumu i mestu ulova, odnosno kupovini ribe.

Clan 31.
Na ribarskom podrucju i ribolovnim vodama zabranjeno je:
1) neovlašceno vršenje ribolova, lov ribe neposredno rukom, loviti ribu harpunom, ostima i drugim zabranjenim sredstvima i alatima, vatrenim oružjem ili hemijskim i drugim sredstvima koje ubijaju, truju ili omamljuju ribu;
2) loviti ribu eksplozivom i drugim rasprskavajucim sredstvima;
3) loviti ribu elektroagregatima ili drugim elektricnim sredstvima i mamcima koji nisu dozvoljeni;
4) loviti i uništavati riblju mlad i primerke riba vece biološke vrednosti (maticne i kapitalne primerke) u vreme mresta i lovostaja;
5) zagadivati ribolovnu vodu štetnim i opasnim materijama koje mogu menjati ili pogoršavati ustaljeni kvalitet ribolovne vode ili dela ribolovne vode i na taj nacin ugrožavati riblji fond;
6) poribljavati ribolovne vode nekvalitetnom i bolesnom ribom, odnosno ribljom mladi;
7) pregradivati vodeni tok privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, osim u posebnim slucajevima gde postoji investiciono tehnicka dokumentacija za izgradnju, odnosno za rekonstrukciju objekta ili postrojenja za koje Ministarstvo izdaje posebno odobrenje uz novcanu naknadu korisniku ribarskog podrucja;
8.) zatvarati, odvracati, iscrpljivati vodu iz ribolovne vode ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe;
9) naglo ispuštati vodu iz prirodnih i veštackih jezera i drugih akumulacija, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe;
10) vršiti ribolov na mestima koja nisu za to predvidena, loviti ribu preko dozvoljenog broja i minimalno propisanih velicina kao i vršiti sportski i turisticki ribolov iz camaca ili drugih plovnih objekata ako to nije po odobrenju korisnika;
11) mociti lan, konoplju i drugo, kao i ispirati veš u ribolovnim vodama;
12) loviti ribu na odstojanju manjem od 500 metara od brana hidroelektrana, vodojaža ili slicnog postrojenja na kojem postoji riblja staza;
13) loviti ribu na ribolovnoj vodi udaljenoj od ribnjaka do 100 metara i na drugim mestima koja su obeležena kao mesta na kojima je zabranjen ribolov;
14) ometati postavljanje znakova kojima se obeležava ribarsko podrucje, prirodno riblje plodište, rezervat, ribnjak ili ribolovna
voda za ribolov pod posebnim uslovima i mesta na kojima je ribolov zabranjen, kao i vršiti oštecenje i premeštanje znakova;
15) loviti nocu mladicu, lipljana i pastrmku na ribarskom podrucju koje se može koristiti samo za sportski i turisticki ribolov;
16) sprecavati spašavanje ribe i riblje mladi sa zemljišta koje je poplavljeno;
17) kretanje licu bez dozvole sa sredstvima i alatima za ribolov van puteva pored ribarskog podrucja, ribnjaka ili drugih ribolovnih voda;
18) držanje sredstava i alata za privredni ribolov u objektima i na objektima koji se nalaze na ribolovnoj vodi ili na drugim objektima na ribarskom podrucju licu koje nije ovlašceno da obavlja privredni ribolov. Na ribolovnoj vodi udaljenoj od ribnjaka do 100 metara ribolov može da obavlja korisnik ribnjaka.

Clan 32.
Korisnik ribarskog podrucja ili druge ribolovne vode dužan je da preduzima potrebne mere za vracanje riba u ribolovnu vodu sa zemljišta koje je poplavljeno. Korisnik zemljišta koje je poplavljeno dužan je da omoguci spasavanje riba i riblje mladi sa tog zemljišta. Riba koja se nalazi na zemljištu koje je bilo poplavljeno pripada korisniku ribarskog podrucja.

Clan 33.
Zdravstvena zaštita ribljeg fonda u ribolovnim vodama i ribnjacima vrši se po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj delatnosti.
Kontrolu kvaliteta i ispravnosti hrane u ciklusu proizvodnje ribe, za bilo koju namenu vrši ovlašcena ustanova.

Clan 34.

Korisnik je dužan da obezbedi i organizuje cuvanje ribarskog podrucja.
Cuvanje ribarskog podrucja vrši cuvar.
Udruženje i organizacija sportskih ribolovaca koji koriste ribarsko podrucje mogu, pored cuvara, da obezbede cuvanje ribarskog podrucja preko svojih clanova.

Clan 35.

Cuvar ima legitimaciju koju izdaje korisnik na propisanom obrascu, a koju je prilikom vršenja obaveza dužan pokazati licu koje kontroliše.
Ministar donosi propis o obrascu legitimacije cuvara ribarskog podrucja.

Clan 36.
Cuvar je ovlašcen da na ribarskom podrucju od lica zatecenog u ribolovu zahteva da pokaže dpzvolu za ribolov i isprave kojima se utvrduje njegov identitet, da pregleda ulov, sredstva i alat za ribolov, da utvrdi da li se ribolov obavlja u skladu sa propisima, kao i da izrekne novcanu kaznu na licu mesta za prekršaj iz clana 44. stav 2. ovog zakona.
Cuvar je ovlašcen da privremeno oduzme i bez odlaganja preda korisniku ulov, sredstva i alat za ribolov, kao i druge predmete pronadene na ribarskom podrucju, ako postoje osnovi sumnje da su upotrebljeni ili bili namenjeni za izvršenje prekršaja, ili da su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja.
O naplacenoj kazni na licu mesta kao i o izvršenom oduzimanju ulova i predmeta iz stava 2. ovog clana, cuvar je dužanda izda potvrdu.
Lice zateceno u ribolovu dužno je da na zahtev cuvara pokaže dozvolu za ribolov i ispravu kojom se utvrduje identitet i da omoguci pregled ulova, sredstava i alata za ribolov.

Clan 37.

Odredbe ovog zakona odnose se i na gajenje, zaštitu i lov rakova, školjki, žaba, pijavica, kornjaca, zmija kao i na druge životinje koje žive u vodi i kojima se ribe hrane (akvaticni organizmi).

V - KAZNENE ODREDBE
Clan 41.

Novcanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznice se za prekršaj preduzece ili drugo pravno lice ako:
1) ne donese srednjorocni, odnosno godišnji program unapredenja ribarstva (clan 3.);
2) ustupljeno mu ribarsko podrucje ustupi drugom na korišcenje (clan 7. stav 2.);
3) izvrši ogradivanje ili pregradivanje ribolovne vode stalnom ogradom suprotno odredbama clana 8. ovog zakona;
4) ne ispunjava propisane uslove za proizvodnju ribe, oplodene ikre i mladi (clan 15.);
5) obavlja ribolov na nacin, sredstvima i alatima koji nisu dozvoljeni ovim zakonom i posebnim propisima;
6) obavlja privredni ribolov, a ne ispunjava uslove iz clana 17. stav 1. ovog zakona;
7) ne dozvoli sportski i turisticki ribolov na ribarskom podrucju koje je odredeno za privredni, sportski i turisticki ribolov (clan 18. stav 1.);
8.) organizuje privredni ribolov na ribarskom podrucju koje je odredeno samo za sportski i turisticki ribolov suprotno clanu 21.
ovog zakona;
9) obavlja ili omoguci elektroribolov suprotno odredbama clana 23. ovog zakona;
10) ne podnese izveštaj Ministarstvu o kolicini i vrsti ribe, vremenu obavljanja ribolova, mestu i nacinu ribolova, odnosno korišcenju pribora i sredstava (clan 24.);
11) svake godine ne vrši poribljavanje ribarskog podrucja u skladu sa godišnjim programom (clan 25. stav 1.);
12) vrši poribljavanje ribolovne vode i ribnjaka suprotno odredbama clana 25. st. 2. i 4. ovog zakona;
13) gradi ili vrši rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi suprotno odredbama clana
26. ovog zakona;
14) u prirodnim ribljim plodištima vadi šljunak, pesak, kamen, panjeve i vrši druge radnje koje ometaju mrest, odnosno organizuju ribolov (clan 27.);
15) za vreme lovostaja vrši ribolov onih vrsta riba na koje se lovostaj odnosi (clan 28.);
16) stavlja u promet ribe suprotno odredbama clana 30. ovog zakona;
17) postupi suprotno clanu 31. stav 1. tac. 5, 6, 7, 8, 9. i 11. ovog zakona;
18) ne obezbedi cuvanje ribarskog podrucja (clan 34. stav 1.). Za prekršaj iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u preduzecu ili drugom pravnom licu novcanom kaznom od 100 do 1.000 KM.

Clan 42.
Novcanom kaznom od 500 do 2.000 KM kaznice se za prekršaj preduzece i drugo pravno lice ako:
1) vidno ne obeleži granice ribarskog podrucja ili mesto na kome je zabranjen ribolov (clan 7. stav 7.);
2) kao korisnik ne ispoštuje rokove propisane clanom 9. ovog zakona;
3) ne uskladi programe sa susednim korisnicima ribarskog podrucja, odnosno sa korisnikom ribarskog podrucja koje se nalazi u nacionalnom parku ili drugom zašticenom dobru (clan 10.);
4) vrši ribolov za naucno-istraživacke svrhe suprotno odredbama clana 22. st. 1. i 3. ovog zakona;
5) u promet stavlja ribu suprotno odredbama clana 30. ovog zakona;
6) vrši neku od radnji iz clana 31. stav 1. tac. 1, 11, 12. i 16.; prekršaj iz tac. 3, 6, 7. i 8. i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.
7) kao korisnik ribarskog podrucja ne preduzme potrebne mere za vracanje riba sa poplavljenog zemljišta (clan 32. stav 1.);
8.) ne izda lovocuvaru legitimaciju na propisanom obrascu (clan 36.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog clana kaznice se i odgovorno lice u preduzecu ili drugom pravnom licu novcanom kaznom od 100 do
500 KM. Za prekršaj iz stava 1. tac. 3. i 7. pored novcane kazne izrice se i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili bili namenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem, a prekršaj iz tac. 3, 6, 7. i 8. i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

Clan 43.

Novcanom kaznom od 500 do 2.000 KM kaznice se za prekršaj udruženje, odnosno organizacija sportskih ribolovaca ako:
1) kao korisnik ne donese srednjorocni, odnosno godišnji program unapredenja ribarstva (clan 3.);
2) kao korisnik ribarskog podrucja ustupljeno ribarsko podrucje ustupi drugom na korišcenje (clan 7. stav 2.);
3) kao korisnik ribarskog podrucja vidno ne obeleži granice tog podrucja i mesta na kojima je zabranjen ribolov (clan 7. stav
7.);
4) radi intezivnog uzgoja i proizvodnje ribe izvrši ogradivanje ili pregradivanje ribolovne vode suprotno odredbama clana 8. ovog zakona;
5) neispoštuje rokove po odredbama clana 9. ovog zakona;
6) organizuje ribolov na nacin, sredstvima i alatima koji nisu dozvoljeni ovim zakonom i posebnim propisima (clan 16. stav 1.);
7) na ribarskom podrucju koje može da se koristi samo za sportski i turisticki ribolov organizuje privredni ribolov suprotno odredbama clana 21. ovog zakona;
8.) kao korisnik ribarskog podrucja dozvoli elektroribolov suprotno odredbama clana 23. ovog zakona;
9) vrši poribljavanje ribolovne vode i ribnjaka suprotno odredbama clana 25. st. 2. i 4. ovog zakona;
10) organizuje sportski i turisticki ribolov u prirodnim ribljim plodištima (clan 27. stav 2.);
11) za vreme lovostaja organizuje lov suprotno odredbama clana 28. ovog zakona;
12) stavlja u promet neposredno ulovljenu ribu suprotno odredbama clana 29. ovog zakona;
13) na ribarskom podrucju ucini neku od radnji suprotno odredbama clana 31. stav 1. tac. 1, 7, 11, 12, 15. i 16.;
14) postupi suprotno odredbama clana 31. stav 1. tac. 5, 6, 8. i 9.;
15) ne preduzima potrebne mere za vracanje riba sa zemljišta koje je poplavljeno u ribolovnu vodu (clan 32. stav 1.);
16) ne obezbedi i ne organizuje cuvanje ribarskog podrucja (clan 34. stav 1.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog clana kaznice se novcanom kaznom od 5 do 50 KM i odgovorno lice u udruženju, odnosno organizaciji sportskih ribolovaca.
Za prekršaj iz stava 1. tac. 5, 6, 11. i 14. pored novcane kazne izrice se i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili bili namenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem, a za prekršaj iz tac. 2, 5, 6, 11. i 12. i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

Clan 44.

Novcanom kaznom od 100 do 300 KM kaznice se za prekršaj gradanin ako:
1) postupi suprotno zabrani iz clana 28. ovog zakona;
2) stavlja u promet ulovljenu ribu (clan 29.). Za prekršaj iz stava 1. ovog clana pored novcane kazne izrice se i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili bili namenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem kao i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja i izreci zaštitna mera zabrane obavljanja ribolova i oduzimanja dozvole za ribolov u trajanju od jedne godine.
Novcanom kaznom na licu mesta od 50 do 100 KM kaznice se za prekršaj gradanin ako:
1) obavlja sportski i turisticki ribolov bez dozvole korisnika ribarskog podrucja (clan 19. stav 1.);
2) postupi suprotno odredbama clana 31. stav 1. tac. 1, 12, 13, 15, 17. i 18.;
3) postupi suprotno odredbama clana 36. stav 4. ovog zakona.
Za prekršaj iz stava 1. ovog clana pored novcane kazne izrice se i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili bili namenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem, kao i zaštitna mera oduzimanja imovinske koristi i ulovljene ribe pribavljene izvršenjem prekršaja.
Novcana kazna predaje se korisniku i izdaje pismena potvrda za naplaceni iznos.

Clan 45.
Sredstva dobijena od naknade za korišcenje ribarskog podrucja i novcanih kazni i izrecenih zaštitnih mera iz clana 41. ovog zakona uplacuju se na poseban racun Ministarstva, a sredstva dobijena od kazni za prekršaje po odredbama cl. 42, 43. i 44. ovog zakona uplacuju se na poseban racun opštine, a služe u oba slucaja za unapredenje ribarstva u skladu sa programom rada i mera za unapredenje ribarstva.

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Clan 46.

Korisnici ribarskih podrucja dužni su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Clan 47.
Proizvodaci koji se bave proizvodnjom ribe, riblje mladi i oplodene ikre dužni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 48.
Osnovni, odnosno godišnji izveštaji i program unapredenja ribarstva za ribarsko podrucje donet po propisima o ribarstvu koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivace se do isteka njegovog roka važenja, a obavezan je da se uskladi sa odredbama clana 9. ovog zakona.

Clan 49.

Ministar ce u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, doneti propise o: nacinu obeležavanja ribarskih podrucja, uslovima koje moraju ispunjavati objekti za proizvodnju i promet ribe, riblje mladi i oplodene ikre, merama zaštite ribe i sredstvima i alatima za ribolov.

Clan 50.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o slatkovodnom ribarstvu (''Službeni list SR BiH'', br. 38/68, 17/73 i 35/79).

Clan 51.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srpske''.
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:


Odgovori

Natrag na “Zakoni i Pravilnici”