Najnoviji Nacrt zakona I dio - 21.01.2013.

Pokušaj da "uredimo" trenutne Zakone i Pravilnike

Moderatori/ce: emin,AlaS,zlaja,svirac,Kovach

Odgovori
Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Najnoviji Nacrt zakona I dio - 21.01.2013.

Post Postao/la senad » 21 sij 2013, 16:28

Evo i najnovija verzija (mozda je ova prosla ista, ali nema veze, da je jos jednom preletimo)
Kovach, molim te, mi smo ovamo u nekim drugim zahebancijama, preleti ovo i vidi da li se i gdje spominju cijene dnevnih dozvola i na koji način bi se mogao provući prijedlog da se dnevne karte slobodno formiraju i da iste idu direktno za finansiranje aktivnosti udruženja bez plaćanja procenta i od toga Savezu. Dosta im od godišnje dozvole.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N A C R T

ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet)
(1) Zakonom o slatkovodnom ribarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se način korištenja i upravljanja ribljim fondom, njihova zaštita, očuvanje i unaprjeđenje u kopnenim vodama, reprodukcija, uzgoj i selekcija riba u objektima za akvakulturu i stručno osposobljavanje osoba uposlenih u slatkovodnom ribarstvu, utemeljenje institucija ovlaštenih za obavljanje stručnih poslova iz oblasti slatkovodnog ribarstva, upravni nadzor, te kaznene odredbe.
(2) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na gajenje, zaštitu i lov rakova, školjki, žaba, kao i na druge životinje koje žive u ribolovnoj vodi i kojima se ribe hrane.

Članak 2.
(1) Ribe u kopnenim vodama su obnovljivi prirodni resurs od posebnog interesa i pod posebnom zaštitom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) sukladno odredbama ovoga Zakona.
(2) Ribljim fondom se upravlja na stručan, racionalan i održiv način koji doprinosi očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sustava.
(3) Ribe u ribolovnim vodama se mogu loviti i/ili uzgajati pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
(4) Ribolovom i akvakulturom smiju se baviti pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Članak 3.
(Definicije)
(1) U ovom Zakonu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. akvakultura je gospodarska djelatnost koja obuhvaća reprodukciju, uzgoj i selekciju riba i drugih vodenih organizama u kontroliranim uvjetima;
2. alohtone (strane) vrste riba su one vrste koje prirodno ne borave u određenom vodenom ekosustavu, nego su u njega namjerno ili slučajno unijete;
3. anadromne vrste riba su one vrste koje većinu života provode u moru i za vrijeme mrijesta migriraju u slatke vode, gdje se mrijeste i žive u ranim fazama života;
4. autohtone (izvorne) vrste riba su one vrste riba koje prirodno borave u određenom vodenom ekosustavu, odnosno nalaze se na području svoje prirodne rasprostranjenosti;
5. dozvola je ovlaštenje na temelju kojeg pravna osoba smije obavljati djelatnost gospodarskog, komercijalnog, znanstvenog ribolova, elektroribolova ili akvakulture, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima za tu oblast;
6. elektroribolov je lov riba posebnim elektroagregatima za izlov ribe u znanstveno-istraživačke svrhe, kojima se ne nanosi šteta ribljem fondu;
7. godišnji program je program upravljanja ribljim fondom ribolovnog područja ili ribolovne zone tijekom kalendarske godine i koji je izrađen na temelju ribolovno-gospodarske osnove za to ribolovno područje ili zonu;
8. kopnene vode su sve stajaće ili tekuće vode na površini kopna i sve podzemne vode na kopnenoj strani od linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda;
9. komercijalni ribolov je lov riba udičarskim ribolovnim alatima na privatnom zemljištu radi stavljanja ulovljene ribe u promet i stjecanja dohotka;
10. korisnik dozvole za akvakulturu je pravna osoba koja je dobila dozvolu za gospodarsku djelatnost akvakulture;
11. korisnik dozvole za gospodarski ribolov je pravna osoba koja je ovlaštena za obavljanje gospodarskog ribolova u skladu sa pravima iz dozvole za gospodarski ribolov;
12. korisnik ribolovnog prava je pravna osoba koja je stekla ribolovno pravo na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni;
13. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture, ne mogu loviti i stavljati u promet;
14. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol;
15. mlađ su razvojni oblici riba u dobi do navršene godine dana;
16. monitoring je sustavno praćenje stanja ribljeg fonda;
17. mrjestilište je poseban objekt na ribljoj farmi u kojem se vrši umjetna reprodukcija riba i uzgoj larvi riba u dobi do 1 mjeseca;
18. naknada za gospodarski ribolov je naknada koju plaća korisnik dozvole za gospodarski ribolov;
19. naknada za sportski ribolov je naknada koju plaća ribolovac korisniku ribolovnog prava prilikom kupovine ribolovne dozvole;
20. znanstveni ribolov je ribolov u znanstvene i istraživačke svrhe, koji obavlja ovlaštena znanstveno-istraživačka institucija;
21. poplavljeno područje je područje izvan vanjskih granica vodotoka;
22. poribljavanje je plansko unošenje riba u ribolovne vode na temelju ribolovno-gospodarske osnove i godišnjeg programa;
23. posebno stanište je dio ribolovne vode koji uživa posebnu zaštitu zbog svoje uloge u obnavljanju populacija riba prirodnim putem (mrijestom);
24. gospodarski ribolov je izlov riba u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni uz uporabu ribolovnih alata i opreme propisanih ovim Zakonom, radi stavljanja ribe u promet i stjecanja dohotka;
25. privremeni program je program upravljanja ribljim fondom ribolovnog područja ili ribolovne zone do usvajanja ribolovno-gospodarske osnove;
26. ribar je osoba koja, neposredno na ribolovnoj vodi, obavlja gospodarski ribolov na temelju dozvole za gospodarski ribolov, radi stavljanja ulovljene ribe u promet;
27. riblji fond su sve vrste riba, mekušaca, rakova i ostalih vodenih organizama koji žive u ribolovnoj vodi;
28. ribnjak, ribogojilište ili riblja farma je prostor na poljoprivrednom ili drugom zemljištu koji je namjenski uređen za obavljanje djelatnosti akvakulture i predstavlja jedinstvenu tehnološku cjelinu;
29. ribočuvar je službena osoba koju imenuje korisnik ribolovnog prava, stručno osposobljena za obavljanje nadzora sportskog ribolova na ribolovnom području ili zoni za koju je korisnik dobio ribolovno pravo;
30. ribolov je lov riba u ribolovnim vodama uz upotrebu ribolovnih alata i opreme;
31. ribolovac je osoba koja se bavi sportskim ribolovom radi sporta i/ili rekreacije;
32. ribolovna dozvola je odobrenje na temelju kojeg ribolovci mogu obavljati sportski ribolov;
33. ribolovna zona je dio ribolovnog područja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo i koja omogućava efikasno upravljanje ribljim fondom, te praćenje i nadzor istog;
34. ribolovne vode su sve površinske kopnene vode u kojima žive slatkovodne vrste riba i u kojima se obavlja ribolov;
35. ribolovni alat je sredstvo kojim se obavlja ribolov;
36. ribolovni revir je posebna jedinica ribolovnog područja ili zone sa dobro očuvanim i bogatim ribljim fondom i ekosustavom u cjelini i koju korisnik ribolovnog prava može koristiti pod posebnim uvjetima upravljanja i režimima ribolova;
37. ribolovni režim obuhvaća mjere i aktivnosti koje se smiju provoditi u cilju obavljanja sportskog ribolova i koje moraju biti prilagođene prirodnim uvjetima ribolovne vode: način obavljanja ribolova, dozvoljene ribolovne alate i opremu, količinu dozvoljenog ulova i eventualne zabrane;
38. ribolovno područje je područje određenog sliva koje čini biološku, hidrografsku i gospodarsku cjelinu i kao takvo je najveća prostorna jedinica za upravljanje u ribolovu, koja uključuje više ribolovnih zona sa sličnim karakteristikama ekosustava;
39. ribolovno pravo je pravo upravljanja ribljim fondom u svrhu obavljanja sportskog ribolova;
40. ribolovno-gospodarska osnova je stručna studija o načinu upravljanja ribolovnim područjem ili zonom, a odnosi se na obavljanje sportskog i gospodarskog ribolova;
41. sanacijski ribolov je ribolov koji se provodi radi sprječavanja razvoja i širenja alohtonih vrsta, manje vrijednih i onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste riba;
42. selektivni ribolov je ribolov koji omogućava ulov matica radi osiguranja umjetne reprodukcije i uzgoja mlađi u cilju zaštite i očuvanja autohtonih vrsta riba;
43. sportski ribolov je lov riba udičarskim ribolovnim alatima uz mogućnost uporabe opreme za ribolov radi rekreacije ili sporta;
44. ulov su ulovljeni, obilježeni i zadržani primjerci riba u sportskom i gospodarskom ribolovu;
45. vodotok čini korito tekuće vode zajedno sa obalama i vodama koje njime stalno ili povremeno teku;
46. kontinuirano poribljavanje je poribljavanje koje su dužni provesti vlasnici hidrotehničkih objekata čija izgradnja je ugrozila migraciju i reprodukciju određenih ribljih vrsta, provodi se svake godine na temelju izrađenog programa.

Članak 4.
(Nadležni organi)
Upravne poslove u oblasti unapređenja i zaštite riba i drugih vodenih organizama iz nadležnosti ribarstva na teritoriju Federacije vrše Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) i kantonalna ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) u vezi sa pitanjima koja su ovim Zakonom u nadležnosti tog ministarstva.

Članak 5.
(Federalno ministarstvo)
U obavljanju poslova iz članka 4. ovoga Zakona Federalno ministarstvo:

 analizira i ocjenjuje stanje ribljeg fonda i aktivnosti upravljanja i zaštite ribljeg fonda;
 uspostavlja i rukovodi sustavom informiranja o slatkovodnom ribarstvu u Federaciji;
 izdaje rješenje o davanju ovlaštenja instituciji za obavljanje poslova u području slatkovodnog ribarstva;
 izdaje uvjerenja o položenim ispitima u slatkovodnom ribarstvu;
 izdaje dozvole za znanstveni ribolov i elektroribolov;
 izdaje odobrenja za sanacijski i selektivni ribolov;
 propisuje način, alate i sredstva kojima se obavlja ribolov;
 propisuje programe za polaganje ispita u slatkovodnom ribarstvu i način polaganja ispita;
 propisuje način izrade ribolovno-gospodarske osnove i njenog provođenja kao i revizije iste;
 propisuje način izrade godišnjeg programa i njegovog provođenja;
 propisuje način obavljanja ribočuvarske službe;
 daje suglasnost na ribolovno-gospodarsku osnovu i reviziju ribolovno-gospodarske osnove;
 daje suglasnost na godišnji program;
 propisuje kapacitet, kriterije i normative za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama;
 daje suglasnost za posebna staništa i ribolovne revire;
 daje suglasnost na zabrane na ribolovnim vodama;
 propisuje pravila za utvrđivanje i visinu naknade štete počinjene ribljem fondu i drugim vodenim organizmima;
 organizira poslove koji imaju za cilj sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ribolovne vode i riblji fond;
 sudjeluje sa drugim nadležnim organima u izradi programa i planova za korištenje prirodnih resursa;
 vrši druge poslove i zadatke zaštite ribljeg fonda iz nadležnosti Federacije.


Članak 6.
(Kantonalno ministarstvo)
U obavljanju poslova iz članka 4. ovoga Zakona kantonalno ministarstvo:

 određuje ribolovno područje, odnosno dijelove ribolovnog područja - ribolovne zone i njihovu namjenu;
 vodi ribolovni katastar;
 izdaje dozvole za gospodarski ribolov i vodi registar o izdanim dozvolama za vršenje gospodarskog ribolova;
 dodjeljuje ribolovno pravo na ribolovnim područjima i/ili ribolovnim zonama;
 daje mišljenje na ribolovno-gospodarsku osnovu i reviziju ribolovno-gospodarske osnove;
 daje mišljenje na godišnji program upravljanja ribolovnim područjima i/ili ribolovnim zonama;
 vrši distribuciju ribolovnih dozvola prema korisnicima ribolovnog područja/zone sukladno ovom Zakonu i iskazanim potrebama korisnika ribolovnog područja/zone;
 vrši nadzor nad radom i poslovanjem korisnika ribolovnog prava i ispunjavanja obveza proisteklih iz ugovora o ustupanju ribolovnog prava, ribolovno-gospodarske osnove i godišnjeg programa upravljanja za ribolovno područje/zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo;
 izdaje dozvolu za akvakulturu;
 daje mišljenje na ribolovno-gospodarsku osnovu;
 potvrđuje programe revitalizacije, kontinuiranog poribljavanja i izvješća o monitoringu .

Članak 7.
(Federalni zavodi za slatkovodno ribarstvo)
(1) Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar) može utemeljiti federalne zavode za slatkovodno ribarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) za:
 vodno područje rijeke Save
 vodno područje Jadranskog mora
(2) Zadaci Zavoda su:
 zaštita i unapređenje ribljeg fonda,
 reprodukcija, uzgoj i selekcija autohtonih i endemičnih vrsta riba i drugih ugroženih vrsta riba i vodenih organizama značajnih za Federaciju,
 repopulacija ribolovnih voda.
(3) Postupak utemeljenja Zavoda i način njegovog rada, propisuje federalni ministar.

Članak 8.
(Savjetodavno vijeće za slatkovodno ribarstvo)
(1) Federalni ministar može predložiti imenovanje Savjetodavnog vijeća za slatkovodno ribarstvo (u daljnjem tekstu: Vijeće).
(2) Vijeće ima konzultativnu i savjetodavnu ulogu i utemeljuje se radi pružanja znanstvene i stručne podrške federalnom ministru u oblasti ribarstva, potiče donošenje novih propisa iz područja ribarstva i sudjeluje u kreiranju ribarske politike.
(3) Vijeće čine predstavnici Federalnog ministarstva i kantonalnih ministarstava, jedinica lokalne samouprave, znanstvenih i stručnih institucija, pravnih osoba u akvakulturi, ustanova za pružanje usluga u ribarstvu, korisnika ribolovnog prava, komora te različitih oblika stručnog i interesnog povezivanja u području ribarstva kao i udruženja u ribarstvu utemeljenih i priznatih u skladu s posebnim propisima.
(4) Članove i predsjedavajućeg Vijeća imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na razdoblje od (4) četiri godine.

Članak 9.
(Sportsko-ribolovni savez Federacije BiH)
(1) Sportsko-ribolovni savez Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Savez) u smislu ovoga Zakona obavlja poslove koji su mu, kao javna ovlaštenja, povjereni ovim Zakonom, odnosno za koje je ovlašten.
(2) Savez organizira i provodi mjere unaprjeđenja i zaštite ribljeg fonda i organizira sudjelovanje u ekološkim aktivnostima na području svoga djelovanja.
(3) Pored poslova iz stavka 2. ovoga članka Savez organizira štampanje i distribuciju ribolovnih dozvola, članskih karata i markica članicama Saveza, a po godišnjem programu natjecanja, organizira, provodi i izdaje odobrenje za sva natjecanja u sportskom ribolovu, osim međunarodnih natjecanja, prikuplja podatke od članica Saveza o količini i sastavu ulova u sportskom ribolovu, te izdaje ribočuvarske značke i legitimacije na zahtjev članica Saveza.
(4) Članovi saveza su korisnici ribolovnog prava, s pravom odlučivanja i sudjelovanja u upravljačkim tijelima.

Članak 10.
(Znanstveno-istraživačke institucije u području slatkovodnog ribarstva)
(1) Stručne, analitičke i druge poslove u oblasti slatkovodnog ribarstva, koji su posebno značajni za Federaciju, a određeni su ovim Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona, mogu obavljati znanstveno-istraživačke institucije iz Bosne i Hercegovine rješenjem ovlaštene od strane Federalnog ministarstva (u daljnjem tekstu: znanstveno-istraživačke institucije) koje:
1. su registrirane za stručna i znanstvena istraživanja iz područja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda;
2. posjeduju odgovarajuće kadrovske, materijalno-tehničke i laboratorijske uvjete za obavljanje znanstvenih istraživanja iz područja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda;
3. posjeduju odgovarajuće reference, odnosno objavljene radove u području slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda.
(2) Institucije iz stavka 1. ovoga članka obavljaju sljedeće poslove:
1. izrađuju ribolovne-gospodarske osnove za ribolovna područja i ribolovne zone;
2. izrađuju revizije i anekse ribolovno-gospodarskih osnova;
3. Izrađuju programe revitalizacije ugroženih ribljih vrsta;
4. Izrađuju program kontinuiranog poribljavanja;
5. prate stanje u slatkovodnom ribarstvu, izrađuju stručne studije i procjene stanja ribljeg fonda te predlažu mjere za zaštitu riba i unaprjeđenje ribolova (trajni monitoring);
6. analiziraju podatke o gospodarskom ribolovu te predlažu mjere za unaprjeđenje gospodarskog ribolova;
7. analiziraju podatke o akvakulturi te predlažu mjere za unaprjeđenje akvakulture;
8. obavljaju fizičko-kemijska istraživanja vode u ribnjacima i ribolovnim vodama za potrebe ribarstva;
9. obavljaju istraživanja na području primarne organske produkcije (bakterijo-planktona, fitoplanktona i vodenog bilja) za potrebe ribarstva;
10. obavljaju istraživanja na području sekundarne organske produkcije (zooplanktona i faune dna) za potrebe ribarstva;
11. obavljaju istraživanja utjecaja unošenja ribljih vrsta u ribolovne vode (introdukcija i reintrodukcija);
12. obavljaju istraživanja uzgoja autohtonih i alohtonih vrsta riba i drugih vodenih organizama;
13. izdaju certifikate o porijeklu i genetičkoj autohtonosti;
14. izdaju certifikate o kvalitetu.
(3) Rješenje iz stavka (1) ovoga članka donosi federalni ministar na temelju zahtjeva institucije, najkasnije 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a na temelju mišljenja stručnog povjerenstva.
(4) Ispunjenost uvjeta iz stavka (1) ovoga članka utvrđuje stručno povjerenstvo koje formira federalni ministar i isto se sastoji od tri člana-predstavnika Federalnog ministarstva.
(5) Institucije iz stavka 1. ovoga članka dužne su Federalnom ministarstvu dostavljati izvješće o obavljanju poslova iz područja slatkovodnog ribarstva najmanje jednom godišnje, najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
(6) Federalni ministar može ustanovi iz stavka (1) ovoga članka oduzeti ovlaštenje za obavljanje poslova u području slatkovodnog ribarstva ako:
1. pravovremeno ne dostavlja izvješće iz stavka 5. ovoga članka;
2. se utvrdi da rezultati nisu dobiveni sukladno ovom Zakonu i podzakonskim propisima koji reguliraju obujam i područje istraživanja, pravilima struke, te etičkom kodeksu znanstvenika;
3. se utvrdi da je ustanova prestala ispunjavati propisane uvjete;
4. se utvrdi da je ovlaštenje izdano na temelju netočnih i neistinitih podataka.
(7) Protiv rješenja iz stavka (6) ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog kantonalnog suda u sjedištu prvostepenog organa.
(8) Uvjete koje moraju ispunjavati institucije u pogledu tehničke i kadrovske osposobljenosti propisuje federalni ministar.
II. ISPITI U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 11.
(Ispiti)

(1) Sve ispite u oblasti slatkovodnog ribarstva (ribarski, stručni, ribolovački, ribočuvarski ispit i ispit za bavljenje akvakulturom) provodi Povjerenstvo za ispite u slatkovodnom ribarstvu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ispite) koje imenuje federalni ministar.
(2) Članovi Povjerenstva za ispite su stručne osobe predstavnici znanstveno-istraživačke institucije, Federalnog ministarstva, kantonalnih ministarstava i Saveza.
(3) Članovi Povjerenstva za ispite imaju pravo na naknadu za rad, koju posebnim rješenjem utvrđuje federalni ministar.
(4) Troškove polaganja ispita u slatkovodnom ribarstvu snosi kandidat koji polaže ispit.
(5) Iznimno, troškove polaganja ribočuvarskog ispita snosi korisnik ribolovnog prava.
(6) Visinu troškova iz stavka (4) ovoga članka utvrđuje federalni ministar.
(7) Za položeni ispit u slatkovodnom ribarstvu Federalno ministarstvo izdaje Uvjerenje o položenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu.
(8) Federalno ministarstvo vodi Registar o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu.
(9) Obrazac i način izdavanja Uvjerenja o položenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu, te oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu propisuje federalni ministar.

III. RIBOLOVNE VODE
Članak 12.

(1) Ribolovne vode su sve kopnene vode u kojima stalno žive slatkovodne i povremeno anadromne vrste riba na kojima se može obavljati ribolov:

1. tekućice: rijeke, rječice, potoci, hidromelioracioni sustavi, kanali i svi drugi oblici vodnih sustava koji posjeduju obale i korito i u kojima postoji prirodan protok vode;
2. stajačice: prirodna jezera, umjetne akumulacije, močvare, bare, riječni rukavci, mrtvaje i svi drugi oblici zaliha vode u kojima ne postoji protok vode.
(2) Ribolovnim vodama ne pripadaju vode:
1. u objektima akvakulture;
2. u komercijalnim ribnjacima;
3. iz kojih se zahvaća voda za piće za javnu vodoopskrbu ili su rezervirane za tu namjenu;
4. za koje su donesene odluke o zaštiti izvorišta na temelju posebnog zakona;
5. u posebno zaštićenim dijelovima prirode u kategorijama nacionalnog parka, parka prirode ili rezervata, proglašenim na temelju posebnog zakona.Članak 13.
(1) Salmonidne vode označavaju vode odgovarajućih hidromorfoloških svojstava i kvaliteta, koje omogućavaju, ili bi u slučaju smanjenja onečišćenja mogle omogućavati život riba iz obitelji Salmonidae, kao što su potočna pastrmka, mekousna pastrmka, lipljen, mladica i dr.
(2) Ciprinidne vode označavaju vode odgovarajućih hidromorfoloških karakteristika i kvaliteta, koje omogućavaju ili bi u slučaju smanjenja onečišćenja mogle omogućavati život riba iz obitelji Ciprinidae, kao što su šaran, deverika, linjak i dr., te onih iz obitelji Siluridae, Percidae, Esocidae, Acipenseridae, i dr., kao što su som, smuđ, grgeč i dr.
(3) Salmonidno-ciprinidne, odnosno ciprinidno-salmonidne vode označavaju vode odgovarajućih hidromorfoloških karakteristika i kvaliteta, koje omogućavaju ili bi u slučaju smanjenja onečišćenja mogle omogućavati život riba iz obitelji Salmonidae i Ciprinidae, kao što su mladica, lipljen, škobalj, plotica i dr.

Članak 14.
(1) Ribolovne vode dijele se na ribolovna područja.
(2) Ribolovno područje obuhvaća dio ili cjelokupno slivno područje velikog vodotoka i kao takvo čini biološku, hidrografsku i gospodarsku cjelinu.
(3) Ribolovna područja se dijele na ribolovne zone.
(4) Ribolovna zona obuhvaća određeni vodotok ili vodenu površinu i sve manje vodotoke koji se ulijevaju u njega i kao takvi čine jedinstven ekosustav.
(5) Ribolovno područje, odnosno dijelove ribolovnog područja - ribolovne zone, određuje kantonalno ministarstvo posebnim aktom.
(6) Aktom o određivanju ribolovnih područja/zona utvrđuju se njihove granice i namjena (gospodarski i sportski ribolov).

Članak 15.
(1) Kantonalno ministarstvo vodi Ribolovni katastar u koji se evidentiraju podaci o površini i granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona, količini i vrstama riba, te podaci o korisnicima ribolovnih prava.
(2) Oblik, sadržaj i način vođenja Ribolovnog katastra iz stavka (1) ovoga članka propisuje federalni ministar.
(3) Korisnici ribolovnih područja/zona dužni su dostaviti podatke za vođenje Ribolovnog katastra kantonalnom ministarstvu do kraja mjeseca ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

IV. RIBOLOV
Članak 16.
(1) Ribolov je lov riba u ribolovnim vodama uz uporabu ribolovnih alata i sredstava propisanih ovim Zakonom, kojima se ne ugrožava život i zdravlje riba i životinja kojima se ribe hrane.
(2) Način, alate i sredstva kojima se obavlja ribolov propisuje federalni ministar.

Članak 17.
(Gospodarski ribolov)
(1) Gospodarski ribolov je djelatnost kojom se obavlja ribolov uz uporabu ribolovnih alata i opreme radi stavljanja ulovljene ribe u promet i stjecanje dohotka.
(2) Gospodarski ribolov može se obavljati samo na ribolovnim područjima/zonama koja su utvrđena aktom o određivanju ribolovnog područja sukladno članku 13. ovoga Zakona i koja su potvrđena ribolovno-gospodarskom osnovom.

Članak 18.
Gospodarski ribolov može obavljati pravna osoba ako:
1. je registrirana za obavljanje gospodarskog ribolova u kopnenim vodama;
2. ima dozvolu za gospodarski ribolov;
3. je odgovorna osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za gospodarski ribolov ili ima zaposlenu osobu koja je stručno osposobljena za gospodarski ribolov;
4. ribolovni alati i oprema za gospodarski ribolov upisanih u dozvolu ispunjavaju obilježja sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Članak 19.
(Dozvola za gospodarski ribolov)
(1) Dozvolu za gospodarski ribolov izdaje kantonalno ministarstvo nakon provedenog javnog natječaja sukladno odredbama ovoga Zakona i važećeg Zakona o koncesijama Federacije BiH, uz određenu naknadu.
(2) Postupak provođenja javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava provodi povjerenstvo za koncesije kantona.
(3) Visinu naknade za obavljanje gospodarskog ribolova određuje Vlada Kantona na prijedlog kantonalnog ministarstva na čijem teritoriju se nalazi ribolovno područje/zona.
(4) Naknada za obavljanje gospodarskog ribolova se uplaćuje na poseban podračun u proračun kantona u kojem je izdana dozvola za gospodarski ribolov.
(5) Sredstva uplaćena na ime naknade za gospodarski ribolov su namjenska sredstva za zaštitu i unapređenje ribarstva u ribolovnom području/zoni za koju je izdana dozvola.
(6) Kantonalno ministarstvo propisuje broj dozvola za gospodarski ribolov u ribolovnom području i ribolovnim zonama na temelju mišljenja znanstveno-istraživačke institucije koja je izradila ribolovno-gospodarsku osnovu za ribolovno područje/zonu gdje je dopušteno obavljanje gospodarskog ribolova.
(7) Kantonalni ministar, na prijedlog Povjerenstva iz stavka (2) ovoga članka, izdaje dozvolu za gospodarski ribolov onim pravnim osobama koje ponude najpovoljnije uvjete za vršenje gospodarskog ribolova.
(8) Dosadašnji korisnik ima pod jednakim uvjetima pravo prvenstva u dobivanju dozvole za gospodarski ribolov.
(9) Sadržaj dozvole za gospodarski ribolov, način i uvjete obavljanja gospodarskog ribolova propisuje federalni ministar.

Članak 20.
(1) Dozvola za gospodarski ribolov se izdaje na rok od 6 (šest) godina.
(2) Obavijest o davanju dozvole za gospodarski ribolov dostavlja se i korisniku ribolovnog prava za ribolovno područje/zonu obuhvaćenu dozvolom.
(3) Prije izdavanja dozvole za gospodarski ribolov kantonalno ministarstvo i korisnik dozvole za gospodarski ribolov zaključuju Ugovor o vršenju gospodarskog ribolova koji mora sadržavati sve elemente iz čl. 18. i 19. ovoga Zakona i članka 29. Zakona o koncesijama, ali može sadržavati i druge elemente obligacijsko-pravnog karaktera.
(4) Registar o izdanim dozvolama za vršenje gospodarskog ribolova vodi kantonalno ministarstvo i dostavlja ga Federalnom ministarstvu do kraja tekuće godine.
(5) Oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim dozvolama za gospodarski ribolov propisuje federalni ministar.

Članak 21.
(Revizija dozvole za gospodarski ribolov)

(1) Dozvola za gospodarski ribolov podliježe reviziji.
(2) Način obavljanja revizije i kriterije u postupku revizije propisuje federalni ministar.

Članak 22.
(Oduzimanje dozvole za gospodarski ribolov)
(1) Dozvola za gospodarski ribolov ne može se prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.
(2) Dozvola za gospodarski ribolov može biti oduzeta rješenjem kantonalnog ministarstva ako:
1. se utvrdi da korisnik dozvole nema propisane ribolovne alate i opremu za ribolov ili ih ima više od količine upisane u dozvoli;
2. se utvrdi da korisnik dozvole obavlja gospodarski ribolov alatima i opremom za ribolov koji nisu upisani u dozvoli;
3. ribolovni alati nisu označeni na propisan način ili se koriste u nezakonite svrhe;
4. se utvrdi da korisnik dozvole nije stručno osposobljen za gospodarski ribolov ili nema zaposlenu osobu koja je stručno osposobljena za gospodarski ribolov;
5. korisnik dozvole ne zadovoljava propisane kriterije u postupku revizije;
6. se utvrdi da korisnik dozvole ne plaća naknadu za obavljanje gospodarskog ribolova;
7. se utvrdi da korisnik dozvole nije započeo obavljati gospodarski ribolov u roku od 6 (šest) mjeseci od dana dobivanja dozvole;
8. se utvrdi da se korisnik dozvole prilikom obavljanja gospodarskog ribolova ne pridržava odredbi ovoga Zakona i obveza predviđenih Ugovorom o vršenju gospodarskog ribolova;
9. se utvrdi da korisnik dozvole ne dostavlja podatke kantonalnom ministarstvu o ulovu u gospodarskom ribolovu ili dostavlja netočne podatke.

Članak 23.
(1) Postupak za oduzimanje dozvole za gospodarski ribolov pokreće nadležni poljoprivredni inspektor, ako utvrdi nepravilnosti iz članka 22. stavak (2) ovoga Zakona.
(2) Protiv rješenja o oduzimanju dozvole za gospodarski ribolov može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od petnaest dana od dana prijema rješenja.

Članak 24.
(Prestanak važenja dozvole za gospodarski ribolov)
Dozvola za gospodarski ribolov prestaje važiti:
1. na zahtjev nositelja dozvole;
2. prestankom postojanja ili stečajem pravne osobe.

Članak 25.
(1) Korisnik dozvole za gospodarski ribolov smije obavljati ribolov:
1. samo na onom ribolovnom području/zoni koje je upisano u dozvoli;
2. samo onim ribolovnim alatima i opremom koji su upisani u dozvoli i koji su na propisan način označeni;
3. sukladno odredbama ovoga Zakona i podzakonskih akata.

(2) Korisnik dozvole ili zaposlena osoba koja za njega obavlja gospodarski ribolov mora imati dozvolu kod sebe odnosno na plovilu koje je upisano u dozvoli za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova.

Članak 26.
(Vođenje evidencije o ribolovu i ulovu ribe)
(1) Korisnik dozvole za gospodarski ribolov obvezatan je voditi dnevnu i mjesečnu evidenciju o ribolovu i ulovu ribe, sačiniti godišnje izvješće o gospodarskom ribolovu i dostaviti ga kantonalnom ministarstvu, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
(2) Kantonalno ministarstvo je dužno sva godišnja izvješća o gospodarskom ribolovu dostaviti Federalnom ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
(3) Oblik i sadržaj obrasca o vođenju evidencije u gospodarskom ribolovu propisuje federalni ministar.


Članak 27.
(Ribarski ispit)
(1) Osoba koja neposredno obavlja gospodarski ribolov mora biti stručno osposobljena za obavljanje ribolova.
(2) Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova dokazuje se Uvjerenjem o položenom ribarskom ispitu koje izdaje Federalno ministarstvo.
(3) Ribarski ispit se polaže prema Programu za polaganje ribarskog ispita kojeg priprema Federalno ministarstvo.
(4) Program za polaganje i način polaganja ribarskog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu propisuje federalni ministar.
(5) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka, Uvjerenje o položenom ribarskom ispitu, bez obveze polaganja ribarskog ispita, izdat će se osobi koja je stekla odgovarajuću stručnu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj instituciji koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij biološke, poljoprivredne, veterinarske, ribarstvene ili slične struke koji uključuje područje ribarstva.
(6) Stručna osposobljenost osobe iz stavka (6) ovoga članka se dokazuje diplomom ili uvjerenjem o stručnoj kvalifikaciji.
(7) Ribarske ispite provodi Povjerenstvo iz članka 11. stavka (1) ovoga Zakona.
Članak 28.
(Sportski ribolov)
(1) Sportski ribolov je lov riba udičarskim ribolovnim alatima u ribolovnim vodama radi sporta ili rekreacije i provodi se sukladno odredbama ovoga Zakona i podzakonskim aktima.
(2) Ribe koje su ulovljene i zadržane sukladno odredbama ovoga Zakona postaju vlasništvo ribolovca koji ih je ulovio.
(3) Ribe ulovljene i zadržane u sportskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.

Članak 29.
(Pravo na pristup vodi)
(1) Vlasnik ili na neki drugi način posjednik vodnog ili priobalnog zemljišta dužan je korisniku ribolovnog prava i svakom ribolovcu dozvoliti nesmetan prolaz kroz svoje zemljište i boravak na njemu u cilju provođenja mjera upravljanja ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova.
(2) Korisnik ribolovnog prava i ribolovci dužni su prilikom provođenja mjera upravljanja ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova što manje utjecati na stanje zemljišta iz stavka (1) ovoga članka i nakon provedenih aktivnosti otkloniti eventualno pričinjene štete.
(3) Iznimno od stavka (1) ovoga članka prolazak i zadržavanje nisu dozvoljeni na zemljištu koje je ograđeno sukladno Zakonu o vodama.

Članak 30.
(Ribolovno pravo)
(1) Ribolovnim područjem/zonom, u kojoj se obavlja sportski ribolov, upravlja korisnik ribolovnog prava.
(2) Korisnik ribolovnog prava može biti pravna osoba, udruženje ili organizacija sportskih ribolovaca koje ispunjavaju uvjete i zadatke propisane ovim Zakonom.
(3) Ribolovno pravo na ribolovnim područjima/zonama se stječe na temelju javnog natječaja kojeg provodi kantonalno ministarstvo.
(4) Kantonalno ministarstvo propisuje uvjete za stjecanje ribolovnog prava.
(5) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava donosi Vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministarstva.
(6) Za provođenje postupka javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava, kantonalni ministar imenuje Povjerenstvo za dodjelu ribolovnog prava.
(7) Visinu naknade za ustupanje ribolovnog područja/zone određuje Vlada Kantona na čijem teritoriju se nalazi ribolovno područje/zona na prijedlog kantonalnog ministra.
(8) Naknada se uplaćuje na poseban podračun u proračun kantona koji je ustupio ribolovno područje/zonu.
(9) Sredstva uplaćena na ime naknade za ustupanje ribolovnog područja/zone su namjenska sredstva za zaštitu i unapređenje ribarstva u ribolovnom području/zoni za koje je izdano ribolovno pravo.
(10) Iznimno od odredbe članka 12. stavak (2) toč. 3. i 4. ovoga Zakona, kantonalni ministar može pod posebnim uvjetima, uz suglasnost Federalnog ministarstva i prethodno pribavljeno stručno mišljenje znanstveno-istraživačke institucije, dodijeliti ribolovno pravo pravnoj osobi i na vodama iz kojih se zahvaća voda za piće za javnu vodoopskrbu ili su rezervirane za tu namjenu i na vodama koje su na temelju posebnog zakona proglašene zaštićenim izvorištima, u kojem slučaju se i te vode smatraju ribolovnim vodama u smislu ovog Zakona i uvjetima iz vodnog akta.
Članak 31.
(1) Kantonalni ministar, na prijedlog Povjerenstva iz članka 30. stavak (6) ovoga Zakona izdaje rješenje o dodjeli ribolovnog prava onoj pravnoj osobi, udruženju ili organizaciji sportskih ribolovaca koja ponudi najpovoljnije uvjete propisane natječajem.
(2) Dosadašnji korisnik ribolovnog prava ima pod jednakim uvjetima pravo prvenstva u dobivanju rješenja o dodjeli ribolovnog prava.
(3) Ribolovno pravo nad ribolovnim područjem/zonom izdaje se korisniku na razdoblje od 12 (dvanaest) godina.
(4) Kantonalni ministar s korisnikom ribolovnog prava sklapa Ugovor o ustupanju ribolovnog područja/zone kojim se utvrđuju veličina i granice ribolovnog područja/zone, način korištenja ribolovnog područja/zone, uvjete upravljanja kojih se korisnik dužan je pridržavati, mjere koje mora poduzimati radi unapređenja ribarstva i uvjete raskidanja ugovora.
(5) Korisnik kojem je ustupljeno ribolovno pravo nad ribolovnim područjem/zonom ne može to ribolovno pravo ustupati drugim subjektima.
(6) Ribolovno područje/zona koje natječajem nije ustupljeno na korištenje ili je oduzeto, kantonalno ministarstvo privremeno ustupa na korištenje bez natječaja korisniku koji ispunjava uvjete, do raspisivanja ponovnoj javnog natječaja, a najduže na razdoblje od godinu dana.

Članak 32.
(Oduzimanje ribolovnog prava)
(1) Kantonalni ministar će korisniku ribolovnog prava rješenjem oduzeti ribolovno pravo na ribolovnom području/zoni ako:
1. u roku od 1 (jedne) godine dana nakon sklapanja ugovora ne dostavi federalnom ministarstvu, radi davanja suglasnosti, ribolovno-gospodarsku osnovu za ribolovno područje/zonu za koju je dobio ribolovno pravo;
2. u roku od 60 dana nakon sklapanja ugovora ne dostavi kantonalnom ministarstvu privremeni program upravljanja ribolovnim područjem/zonom;
3. do 1. studenog svake tekuće godine ne dostavi godišnji program za narednu kalendarsku godinu;
4. u roku 6 (šest) godina od dana potvrđivanja gospodarsko-ribolovne osnove ne dostavi federalnom ministarstvu, radi davanja suglasnosti, reviziju ribolovno-gospodarske osnove;
5. ne provodi mjere predviđene ugovorom, ribolovno-gospodarskom osnovom ili godišnjim programom;
6. gospodari suprotno ribolovno-gospodarskoj osnovi ili godišnjem programu;
7. nema stručnu osobu za upravljanje ribolovnim područjem/zonom koje mu je dodijeljeno;
8. zbog nezakonitog načina upravljanja pogoršava hidrološka, fizičko-kemijska i biološka svojstva ribolovne vode;
9. je internom odlukom ili na drugi način prenio ribolovno pravo na drugu pravnu osobu;
10. ne ispunjava propisane obveze uplate naknade za ustupljeno ribolovno područje/zonu;
11. ne ispunjava propisane obveze dostavljanja podataka;
12. u slučaju promjene namjene pojedine ribolovne vode, ribolovnog područja/zone;
13. u slučaju prestanka postojanja pravne osobe, udruženja ili organizacije sportskih ribolovaca.

(2) Postupak za oduzimanje ribolovnog prava pokreće nadležni poljoprivredni inspektor, ako utvrdi nepravilnosti iz stavka (1) ovoga članka.
(3) Protiv rješenja o oduzimanju ribolovnog prava može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od petnaest dana od dana prijema rješenja.
(4) Korisnik ribolovnog prava kojem je oduzeto ribolovno pravo nema pravo na povrat materijalnih i novčanih sredstava koje je uložio u ribolovno područje/zonu.

Članak 33.
(Zadaci i obveze korisnika ribolovnog prava)
(1) Ribolovno pravo obuhvaća upravljanje ustupljenim ribolovnim područjem/zonom sukladno ribolovno-gospodarskoj osnovi za unapređenje ribarstva za ribolovno područje/zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u daljnjem tekstu: ribolovna osnova) i godišnjim programom upravljanja za ribolovno područje/zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u daljnjem tekstu: godišnji program).
(2) Korisnik ribolovnog prava dužan je izraditi ribolovnu osnovu za ribolovno područje/zonu kojom upravlja najkasnije u roku od 1 (jedne) godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava.
(3) Korisnik ribolovnog prava dužan je sukladno ribolovnoj osnovi izraditi godišnji program za svaku sljedeću kalendarsku godinu najkasnije do 1. studenog tekuće godine.
Članak 34.
(1) Korisnik ribolovnog prava upravlja dodijeljenim ribolovnim područjem/zonom u prvoj godini korištenja na temelju Privremenog programa unapređenja ribarstva u ribolovnom području/zoni.
(2) Privremeni program iz stavka (1) ovoga članka korisnik donosi u roku od 60 dana od dana ustupanja ribolovnog područja/zone na korištenje.
(3) Privremeni program će važiti do potvrđivanja ribolovne osnove.

Članak 35.
(1) Korisnik ribolovnog prava je dužan vidno označiti granice ribolovnog područja/zone za koju je dobio ribolovno pravo najkasnije u roku od 2 (dva) mjeseca od dana stjecanja ribolovnog prava, odnosno od dana zaključivanja ugovora.
(2) Način označavanja granica ribolovnog područja/zone propisuje federalni ministar.
(3) Korisnik ribolovnog prava dužan je ribolovcima pružiti sve potrebne informacije o ribolovnom režimu na ribolovnom području/zoni za koju je dobio ribolovno pravo u pisanom obliku, kao i omogućiti uvid u važeću ribolovnu osnovu i godišnji program.
(4) Korisnik ribolovnog prava dužan je urediti prilaze i mjesta za obavljanje sportskog ribolova i natkrivena mjesta za odmor ribolovaca.

Članak 36.
(Ribolovna osnova)
(1) Ribolovna osnova je znanstveno-stručna studija upravljanja ribolovnim područjem/zonom.
(2) Način izrade ribolovne osnove, revizije ribolovne osnove i njenog provođenja propisuje federalni ministar.
(3) Ribolovnu osnovu i/ili reviziju ribolovne osnove izrađuju znanstveno-istraživačke institucije na zahtjev korisnika ribolovnog prava.

Članak 37.
(Sadržaj ribolovne osnove)
Ribolovna osnova sadrži:
1. podatke o korisniku ribolovnog prava;
2. podatke o ribolovnom području/zoni;
3. rješenje i ugovor o dodjeli ribolovnog prava;
4. temeljna hidrografska, fizičko-kemijska i biološka obilježja ribolovnog područja/zone;
5. kvalitativno-kvantitativnu strukturu ribljeg fonda u ribolovnom području/zoni;
6. zdravstveno stanje ribljeg fonda i mjere zdravstvene zaštite;
7. mjere za zaštitu ribolovnog područja/zone, te način provođenja tih mjera;
8. mjere unapređenja ribolovnog područja/zone, te način provođenja tih mjera;
9. način i uvjete provođenja sportskog ribolova i mjere za unapređenje sportskog ribolova i ribolovnog turizma u ribolovnom području/zoni;
10. mogućnost provođenja gospodarskog ribolova;
11. mogućnost izgradnje objekata akvakulture;
12. okvirnu ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja/zone;
13. mjere zaštite i korištenja voda u skladu sa važećim propisima o vodama.


Članak 38.
(1) Suglasnost na ribolovnu osnovu, nakon pribavljenog mišljenja kantonalnog ministarstva, daje Federalno ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(2) Ribolovna osnova važi trajno uz monitoring, a najkasnije do isteka roka od 6 (šest) godina od dana dobivanja suglasnosti Federalnog ministarstva na istu, mora se obaviti revizija ribolovne osnove.

Članak 39.
(Revizija ribolovne osnove)
Revizija ribolovne osnove sadrži:
1. kvalitativno-kvantitativnu strukturu ribljeg fonda u ribolovnom području/zoni;
2. zdravstveno stanje ribljeg fonda i mjere zdravstvene zaštite;
3. mjere za zaštitu ribolovnog područja/zone, te način provođenja tih mjera;
4. mjere unapređenja ribolovnog područja/zone, te način provođenja tih mjera;
5. način i uvjete provođenja sportskog ribolova i mjere za unapređenje sportskog ribolova i ribolovnog turizma u ribolovnom području/zoni;
6. okvirnu ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja/zone.

Članak 40.
(1) Suglasnost na reviziju ribolovne osnove, nakon pribavljenog mišljenja kantonalnog ministarstva, daje Federalno ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(2) Revizija ribolovne osnove mora se uraditi i u slučaju pomora riba, većih elementarnih nepogoda (poplava, suša itd.) ukoliko je šteta na ribljem fondu veća od 20% od ukupnog ribljeg fonda procijenjenog ribolovnom osnovom.

Članak 41.
(Godišnji program)
(1) Godišnji program sadrži:
1. procjenu količine ribe i njihovog prirasta u ribolovnom području/zoni;
2. dozvoljeni godišnji i dnevni ulov pojedinih vrsta riba;
3. program poribljavanja prema količinama i vrstama ribe;
4. mjere i način zaštite ribolovnog područja/zone;
5. planirane sportsko-ribolovne aktivnosti;
6. planirana novčana sredstva i namjenu korištenja tih sredstava.
(2) Način izrade Godišnjeg programa i njegovog provođenja propisuje federalni ministar.
Članak 42.
(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je dostaviti Godišnji program za sljedeću kalendarsku godinu kantonalnom ministarstvu na mišljenje najkasnije do 1. studenog tekuće godine.
(2) Suglasnost na Godišnji program daje Federalno ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(3) Ako Federalno ministarstvo ne dostavi pismene primjedbe ili ne da suglasnost na Godišnji program u roku od 30 dana, smatrat će se da je Godišnji program odobren.
(4) Do potvrde novog Godišnjeg programa, koristit će se Godišnji program za prethodnu godinu.
(5) Korisnici susjednih ribolovnih područja ili ribolovnih zona koje se nalaze na istoj ribolovnoj vodi dužni su uskladiti svoje godišnje programe.

Članak 43.
(Stručni ispit)
(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je osigurati stručno vođenje poslova upravljanja ribolovnim područjem/zonom koja mu je ustupljena na korištenje.
(2) Odgovorna osoba u pravnoj osobi, udruženju ili organizaciji sportskih ribolovaca koje neposredno upravlja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom mora biti stručno osposobljena.
(3) Stručna osposobljenost za vođenje poslova upravljanja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom dokazuje se Uvjerenjem o položenom stručnom ispitu koje izdaje Federalno ministarstvo.
(4) Stručni ispit se polaže prema Programu za polaganje ribolovnog ispita kojeg priprema Federalno ministarstvo.
(5) Program za polaganje i način polaganja stručnog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom stručnom ispitu propisuje federalni ministar.
(6) Iznimno od stavka (3) ovoga članka, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, bez obveze polaganja ispita, izdat će se osobi koja je stekla odgovarajuću stručnu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij biološke, poljoprivredne, veterinarske, ribarstvene ili slične struke koji uključuje područje ribarstva.
(7) Stručna osposobljenost osobe iz stavka (6) ovoga članka se dokazuje Uvjerenjem o stručnoj kvalifikaciji.
(8) Stručne ispite provodi Povjerenstvo iz članka 11. stavak (1) ovoga Zakona.

Članak 44.
(Ribolovački ispit)
(1) Osoba koja neposredno obavlja sportski ribolov mora biti stručno osposobljena za bavljenje sportskim ribolovom.
(2) Stručna osposobljenost za obavljanje sportskog ribolova dokazuje se Uvjerenjem o položenom ribolovačkom ispitu koje izdaje Federalno ministarstvo.
(3) Ribolovački ispit se polaže prema Programu za polaganje ribolovačkog ispita kojeg priprema Federalno ministarstvo.
(4) Program za polaganje i način polaganja ribolovačkog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribolovačkom ispitu propisuje federalni ministar.
(5) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, Uvjerenje o položenom ribolovačkom ispitu ne moraju imati državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani do navršenih 14 godina života i strani državljani ukoliko ne love ribu na temelju godišnje ribolovne dozvole.
(6) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, Uvjerenje o položenom ribolovačkom ispitu, bez obveze polaganja ispita, izdat će se osobi koja je stekla odgovarajuću stručnu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij biološke, poljoprivredne, veterinarske, ribarstvene ili slične struke koji uključuje područje ribarstva.
(7) Stručna osposobljenost osoba iz stavka (6) ovoga članka se dokazuje Uvjerenjem o stručnoj kvalifikaciji.
(8) Uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu, bez obveze polaganja ribolovačkog ispita, izdat će se i osobi koja priloži Uvjerenje o položenom ribolovačkom ispitu na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona kao i osobi koja priloži Uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu u drugoj državi.
(9) Ribolovne ispite provodi Povjerenstvo iz članka 11. stavak (1) ovoga Zakona.

Članak 45.
(Ribolovni režim)
(1) Ribolovnim režimom se određuju način sportskog ribolova, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme, najmanje lovne mjere, dnevni ulov i način obilježavanja riba kao ulov u sportskom ribolovu.
(2) Ribe koje su ulovljene u suprotnosti s režimom ribolova ili nisu predmet ribolova moraju se odmah žive i neoštećene vratiti u vodu.
(3) Režim ribolova propisuje federalni ministar.

Članak 46.
(Ribolovne dozvole)
(1) Ribolovne dozvole izdaje Savez korisniku ribolovnog prava posredstvom kantonalnog ministarstva.
(2) Kantonalno ministarstvo prosljeđuje korisniku ribolovnog prava ribolovne dozvole za sljedeću kalendarsku godinu nakon što je korisnik ribolovnog prava ispunio i podmirio svoje obveze i ima dokaz o:

1. uplati godišnje naknade kantonalnom ministarstvu za ustupanje ribolovnog područja ili ribolovne zone na korištenje za tekuću godinu;
2. uplati godišnje članarine i naknade na temelju prodanih ribolovnih dozvola za sportski ribolov u tekućoj godini Savezu;
3. razduženju neprodanih dozvola za tekuću godinu Savezu;
4. dobivenoj suglasnosti na Godišnji program.

(3) Korisnik ribolovnog prava je dužan izmiriti sve svoje obveze za tekuću godinu i uputiti zahtjev za isporuku ribolovnih dozvola za sljedeću godinu kantonalnom ministarstvu najkasnije do 1. studenog tekuće godine.
(4) Kantonalno ministarstvo je dužno Savezu dostaviti zahtjev za isporuku ribolovnih dozvola za sljedeću godinu za sve korisnike ribolovnog područja najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.
(5) Savez je dužan kantonalnom ministarstvu isporučiti ribolovne dozvole za sljedeću godinu najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a kantonalno ministarstvo je dužno ribolovne dozvole za sljedeću godinu proslijediti korisniku ribolovnog prava najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.


Članak 47.
(1) Korisnik ribolovnog prava izdaje ribolovne dozvole:
1. za ribolovno područje/zonu za koju je dobio ribolovno pravo;
2. ribolovcima državljanima Bosne i Hercegovine koji su položili ribolovački ispit i osobama koje su oslobođene polaganja ispita sukladno odredbama članka 44. st. (5) i (6) ovoga Zakona.
(2) Godišnja ribolovna dozvola može se izdavati i stranim državljanima uz predočeno Uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu iz države iz koje dolaze.
(3) Ribolovna dozvola koja je potvrđena od strane korisnika ribolovnog područja vrijedi samo na ribolovnom području/ zoni za koju je korisnik dobio ribolovno pravo.
(4) Iznimno od odredbi stavka (3) ovoga članka, ribolovna dozvola vrijedi i na ribolovnom području/zoni drugog korisnika ribolovnog prava ukoliko je korisnik ribolovnog prava koji je izdao dozvolu zaključio ugovor o recipročnom pravu.
(5) Pravo reciprocitetnog ribolova mora biti naznačeno u dozvoli.
(6) Korisnik ribolovnog prava dužan je omogućiti sve potrebne uvjete kako bi osobe koje žele kupiti ribolovnu dozvolu mogle istu kupiti prije odlaska u ribolov, odnosno prije dolaska na ribolovnu vodu.


Članak 48.
(1) Ribolovci za obavljanje sportskog ribolova na određenom ribolovnom području/ zoni dobivaju ribolovne dozvole od korisnika ribolovnog prava, uz plaćanje naknade za sportski ribolov i uz poštivanje organizacijske strukture i internih odluka korisnika ribolovnog prava.
(2) Visinu naknade za sportski ribolov, oblik i sadržaj obrasca dozvole za obavljanje sportskog ribolova propisuje federalni ministar.

Članak 49.
(Prava i obveze ribolovaca)
(1) Ribu na ribolovnim vodama u sportskom ribolovu smiju loviti ribolovci:
1. koji imaju položen ribolovački ispit sukladno članku 44. ovoga Zakona;
2. koji imaju ribolovnu dozvolu za ribolovno područje/zonu u kojoj obavljaju ribolov
(2) Iznimno od odredbe članka 49. stavak (1) točka 1. ovoga članka, položen ribolovački ispit ne moraju imati osobe koje su sukladno članku 44. st (5) i (6) ovoga Zakona oslobođene polaganja ispita.
(3) U obavljanju sportskog ribolova, ribolovci do navršenih 14 godina života moraju biti u pratnji ribolovaca koji imaju položen ribolovački ispit.
(4) Ribolovci moraju kod sebe imati ribolovnu dozvolu za ribolovno područje/zonu na kojima obavljaju sportski ribolov.
(5) Ribolovci su dužni ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve potrebne podatke i obavijesti u vezi sa obavljanjem ribočuvarskog nadzora.
(6) Ribolovci smiju loviti ribe uz upotrebu dopuštenih ribolovnih alata, opreme i mamaca.
(7) Ribolovci smiju koristiti plovila za obavljanje sportskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi samo ukoliko je to dopušteno i određeno internim aktom korisnika ribolovnog prava sukladno ribolovnoj osnovi.
(8) Ribe koje nakon ulova ribolovac stavi u mrežu čuvarku smatraju se zadržanima i moraju biti vidno označene.
(9) Zadržani ulov ribolovac mora upisati u dozvolu, najkasnije prije napuštanja mjesta ribolova.
(10) Način označavanja i evidentiranja zadržanih riba propisuje federalni ministar.

Članak 50.
(1) Ribolovac je obvezatan voditi dnevnu, mjesečnu i godišnju evidenciju o ribolovu i ulovu ribe i dostaviti ih korisniku ribolovnog prava.
(2) Korisnik ribolovnog prava obvezan je sačiniti godišnje izvješće o ulovu u sportskom ribolovu i dostaviti ga kantonalnom ministarstvu i Savezu u elektronskom obliku, najkasnije do 25. prosinca tekuće godine.
(3) Kantonalno ministarstvo je dužno sva godišnja izvješća o sportskom ribolovu dostaviti Federalnom ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
(4) Oblik i sadržaj obrasca o vođenju evidencije o ulovu ribe u sportskom ribolovu propisuje federalni ministar.

Članak 51.
(Ribočuvarska služba)
(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je osigurati čuvanje i zaštitu ribolovnog područja/zone koja mu je ustupljena na korištenje: ribolovnih voda, ribljeg fonda, priobalnog pojasa i okoliša kroz dobro organiziran i djelotvoran rad ribočuvarske službe.
(2) Korisnik ribolovnog prava organizira ribočuvarsku službu sukladno ribolovnoj osnovi.
(3) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, do potvrđivanja ribolovne osnove korisnik ribolovnog prava ribočuvarsku službu organizira sukladno privremenom programu upravljanja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.
(4) Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari koje imenuje korisnik ribolovnog prava.
(5) Korisnik ribolovnog prava može imenovati za ribočuvara osobu:
1. stariju od 18 godina života;
2. koja nije krivično kažnjavana i protiv koje nije u tijeku krivični postupak za krivična djela protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara;
3. koja ima najmanje IV stepen obrazovanja – opće-gimnazijskog, poljoprivrednog ili veterinarskog smjera;
4. koja ima položen ribočuvarski ispit.
(6) Način obavljanja ribočuvarske službe propisuje federalni ministar.


Članak 52.
(Ribočuvar)
(1) Ribočuvar ima ovlaštenja propisana ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
(2) Ribočuvar ima svojstvo službene osobe i dužan je prilikom obavljanja ribočuvarske službe nositi uniformu, legitimaciju i značku kojima se dokazuje njegov identitet i ovlaštenja.
(3) Uniformu, legitimaciju i značku ribočuvaru izdaje Savez na zahtjev korisnika ribolovnog prava za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo.
(4) Korisnik ribolovnog prava je dužan Savezu nadoknaditi troškove izrade uniforme, legitimacije i značke.
(5) Ribočuvar je dužan, prilikom identifikacije osobe koju zatekne na ribolovnoj vodi u tijeku obavljanja ribolova, predstaviti se i pokazati svoju iskaznicu i značku.
(6) Ribočuvar smije koristiti iskaznicu, značku i uniformu isključivo za vrijeme obavljanja ribočuvarske službe.
(7) U slučaju povrede ribočuvarske službe, zloupotrebe legitimacije, značke ili uniforme, korisnik ribolovnog prava je dužan ribočuvaru oduzeti legitimaciju, značku i uniformu, a protiv istog podnijeti prijavu nadležnom inspekcijskom organu. U slučaju da se nakon okončanja postupka dokaže krivica imenovanog, istom prestaje rad u ribočuvarskoj službi.
(8) Oblik i sadržaj obrasca legitimacije i značke ribočuvara propisuje federalni ministar.
Članak 53.
(Ribočuvarski ispit)
(1) Ribočuvari moraju biti stručno osposobljeni za obavljanje ribočuvarske službe.
(2) Stručna osposobljenost za obavljanje ribočuvarske službe dokazuje se Uvjerenjem o položenom ribočuvarskom ispitu koje izdaje Federalno ministarstvo.
(3) Ribočuvarski ispit se polaže prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita kojeg priprema Federalno ministarstvo.
(4) Program za polaganje i način polaganja ribočuvarskog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribočuvarskom ispitu propisuje federalni ministar.
(5) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka Uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja ispita izdat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa položilo ribočuvarski ispit.
(6) Ribočuvarske ispite provodi Povjerenstvo iz članka 11. stavak (1) ovoga Zakona.

Članak 54.
(Znanstveni ribolov)
(1) Znanstveni ribolov je ribolov koji se obavlja radi znanstvenog ili stručnog istraživanja kojeg može obavljati znanstveno-istraživačke institucije na temelju dozvole za znanstveni ribolov.
(2) Dozvolu za znanstveni ribolov izdaje Federalno ministarstvo na temelju zahtjeva institucije i predočenog istraživačkog programa, najkasnije 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(3) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, federalni ministar može dozvoliti obavljanje znanstvenog ribolova i protivno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega ukoliko se takvim ribolovom ne nanosi šteta korisniku ribolovnog prava.
(4) U dozvoli za znanstveni ribolov odredit će se uvjeti pod kojima se mora obaviti ribolov radi znanstvenih ili stručnih istraživanja.
(5) Korisnik dozvole za znanstveni ribolov dužan je prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova kantonalno ministarstvo i korisnika ribolovnog prava za čije ribolovno područje/zonu je izdana dozvola.
(6) Korisnik ribolovnog prava dužan je omogućiti rad korisniku dozvole za znanstveni ribolov na ribolovnom području/zoni za koju je dobio ribolovno pravo.
(7) Korisnik dozvole za znanstveni ribolov dužan je prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova i nadležnu policijsku upravu, te nadležnu upravu granične policije ukoliko se znanstveni ribolov obavlja na ribolovnim vodama koje ujedno predstavljaju i državnu granicu.
(8) Korisnik dozvole za znanstveni ribolov dužan je po izvršenom ribolovu Federalnom ministarstvu dostaviti Izvješće o izvršenom znanstvenom ribolovu: mjestu i vremenu obavljanja ribolova, vrsti i količini ribe, načinu ribolova, odnosno korištenim alatima i opremom za obavljeni ribolov.
(9) Institucije iz stavka (1) ovoga članka dužne su korisniku ribolovnog prava na njegov zahtjev bez naknade pružiti podatke dobivene u znanstvenom ribolovu za ribolovno područje/zonu u kojoj je obavljan znanstveni ribolov.

Članak 55.
(Elektroribolov)
(1) Ribolov pomoću električne struje (u daljnjem tekstu: elektroribolov) u ribolovnim vodama može se obavljati u slučaju:
1. izrade ribolovne osnove;
2. izrade revizije ribolovne osnove;
3. ribolova u znanstveno-istraživačke svrhe;
4. izrade stručnih studija;
5. procjene stanja ribljeg fonda;
6. izlovljavanja riba radi poribljavanja;
7. premještanja riba u druge ribolovne vode;
8. sanacijskog i selektivnog ribolova;
9. izrade genetske karakterizacije riba;
10. obavljanja poslova u akvakulturi.
(2) Elektroribolov mogu obavljati znanstveno-istraživačke institucije na temelju dozvole za elektroribolov.
(3) Dozvolu za elektroribolov izdaje Federalno ministarstvo i sastavni je dio Rješenja o ovlaštenju institucije za obavljanje poslova u području slatkovodnog ribarstva.
(4) Elektroribolov mogu vršiti samo osobe koje su stručno osposobljene za tu vrstu ribolova.
(5) Korisnik dozvole za elektroribolov dužan je po izvršenom ribolovu Federalnom ministarstvu dostaviti najkasnije u roku od 15 dana izvješće o izvršenom elektroribolovu.

Članak 56.
Korištenje EHO sonara na ribolovnom području/zoni dozvoljeno je samo za znanstveno-istraživačke svrhe.

Članak 57.
(Komercijalni ribolov)
(1) Komercijalni ribolov je djelatnost kojom se omogućava obavljanje sportskog ribolova radi stavljanja ulovljene ribe u promet i stjecanja dohotka.
(2) Komercijalni ribolov može se obavljati samo na vodama koje se nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu.
(3) Dozvolu za komercijalni ribolov izdaje kantonalno ministarstvo fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju zahtjeva i predočenog programa gospodarenja znanstveno-istraživačke institucije i propisa i odredbi Zakona o vodama i Zakona o zaštiti okoliša.
(4) Način ribolova, namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme, količinu i vrstu ulova, visinu naknade za ulov u komercijalnom ribolovu određuje korisnik dozvole za komercijalni ribolov.
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:


Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Re: Najnoviji Nacrt zakona II dio - 21.01.2013.

Post Postao/la senad » 21 sij 2013, 16:29

V. AKVAKULTURA
Članak 58.
(1) Akvakultura je gospodarska djelatnost koja obuhvaća uzgoj riba i drugih vodenih organizama u kontroliranim uvjetima.
(2) Akvakulturom se mogu baviti pravne osobe registrirane za bavljenje akvakulturom i/ili korisnik ribolovnog područja ako je akvakultura predviđena ribarskom osnovom.
(3) Pravna osoba smije započeti bavljenje akvakulturom ako:
1. posjeduje dozvolu za akvakulturu;
2. je odgovorna osoba u pravnoj osobi stručno osposobljena za akvakulturu ili ima radnike stručno osposobljene za akvakulturu.
(4) Korisnik ribolovnog prava može uzgajati ribe na dijelu ribolovnog područja ili ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo ako je akvakultura predviđena gospodarskom osnovom i ako zadovoljava uvjete iz stavka (3) ovoga članka.
(5) Kapacitet, kriterije i normative za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama propisuje federalni ministar.

Članak 59.
(Dozvola za akvakulturu)
(1) Dozvolu za akvakulturu izdaje kantonalno ministarstvo.
(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu kantonalnom ministarstvu podnosi pravna osoba ili korisnik ribolovnog prava koje posjeduje:
1. projektnu dokumentaciju za izgradnju i/ili rekonstrukciju objekta izrađenu i ovjerenu od strane institucije koja ima odobrenje za obavljane poslova u oblasti slatkovodnog ribarstva;
2. odgovarajuće dozvole i suglasnosti sukladno propisima Zakona o koncesijama, Zakona o vodama, Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti okoliša i aktima proisteklim iz ovih zakona.
(3) U slučaju izmjene podataka upisanih u dozvoli za akvakulturu, korisnik dozvole je dužan predati zahtjev za izdavanje nove dozvole za akvakulturu.
(4) Registar o izdanim dozvolama za akvakulturu vodi kantonalno ministarstvo u elektronskom obliku.
(5) Obrazac i sadržaj dozvole za akvakulturu te oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim dozvolama za akvakulturu propisuje federalni ministar.
(6) Protiv rješenja kantonalnog ministarstva kojim se uskraćuje dozvola za akvakulturu, može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Članak 60.
(Sadržaj dozvole za akvakulturu)
(1) Dozvola za akvakulturu mora sadržavati:
1. ime pravne osobe kojoj se daje dozvola za akvakulturu;
2. naznaku ribolovnog područja ili ribolovne zone, na kojoj će se obavljati djelatnost akvakulture;
3. površinu ili zapreminu objekata koji će se koristiti za akvakulturu;
4. uzgojne i proizvodne kapacitete objekata koji će se koristiti za akvakulturu;
5. vrste riba ili drugih vodenih organizama koji će se uzgajati;
6. naziv institucije koja ima odobrenje za obavljane poslova u oblasti slatkovodnog ribarstva (znanstveno-istraživačke institucije)) koja će obavljati trajni monitoring uzgoja i proizvodnje.
(2) Dozvola za akvakulturu mora se nalaziti u objektu za akvakulturu.
(3) Zabranjeno je uzgajati vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u dozvoli za akvakulturu.
(4) Korisnik dozvole za akvakulturu ne može dozvolu ustupati drugim subjektima.

Članak 61.
(Oduzimanje dozvole za akvakulturu)
(1) Dozvola za akvakulturu oduzima se rješenjem kantonalnog ministarstva u slučaju:
1. da je korisnik dozvole za akvakulturu svoje pravo prenio na drugog subjekta ili da drugi subjekt obavlja djelatnost akvakulture na temelju izdate dozvole;
2. da korisnik dozvole za akvakulturu uzgaja vrste ili količine riba i drugih vodenih organizama koje nisu upisane u dozvoli za akvakulturu;
3. da korisnik dozvole za akvakulturu dvije godine uzastopno ne dostavlja podatke o akvakulturi;
4. da je nakon izdavanja dozvole za akvakulturu administrativnom provjerom ili inspekcijskim nadzorom utvrđeno da je ista izdana na temelju netočnih podataka ili utvrđenih činjenica;
5. da se korisnik dozvole ne pridržava propisanih uvjeta zaštite ribe i prirode ili da korisnik ne ispunjava uvjete, odnosno obveze propisane ovim Zakonom, ugovorom ili ne gospodari u skladu sa ribarskom osnovom;
6. da je uz novčanu kaznu za prekršaj izrečena i zaštitna mjera zabrane djelatnosti uzgoja.
(2) Postupak za oduzimanje dozvole za akvakulturu pokreće nadležni poljoprivredni inspektor, ako utvrdi nepravilnosti iz stavka (1) ovoga članka.
(3) Protiv rješenja o oduzimanju dozvole za akvakulturu može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Članak 62.
(Prestanak važenja dozvole za akvakulturu)
(1) Dozvola za akvakulturu prestaje važiti:
1. istekom ugovora o koncesiji za korištenje voda za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u gospodarske svrhe;
2. oduzimanjem koncesije, odnosno odgovarajućeg vodnog akta od strane izdavatelja istog;
3. prestankom postojanja pravne osobe;
4. prestankom obavljanja djelatnosti u području akvakulture;
5. na zahtjev korisnika dozvole.
(2) U slučaju iz stavka 1. toč. 1. i 2. ovoga članka, kantonalno ministarstvo obvezatno je obavijestiti Federalno ministarstvo.
(3) U slučaju iz stavka 1. toč. 3. i 4. ovoga članka, korisnik dozvole dužan je vratiti dozvolu kantonalnom ministarstvu.
(4) Kantonalno ministarstvo ce o prestanku važenja dozvole obavijestiti davatelja koncesije, odnosno izdavatelja odgovarajućeg vodnog akta.

Članak 63.
(Revizija dozvole za akvakulturu)
(1) Dozvola za akvakulturu podliježe reviziji.
(2) Korisnik dozvole obvezatan je zadovoljiti propisane kriterije u postupku revizije.
(3) Način obavljanja revizije i kriterije iz stavka (2) ovoga članka propisuje federalni ministar.

Članak 64.
(Uvjeti za bavljenje akvakulturom)
(1) Korisnik dozvole za akvakulturu smije uzgajati samo one vrste i one količine ribe i drugih vodenih organizama koje su upisane u dozvoli za akvakulturu.
(2) Korisnik dozvole za akvakulturu smije obavljati akvakulturu samo na dijelu kopna ili vode za koji imaju odgovarajuće dozvole, sukladno važećim propisima o gradnji i prostornom uređenju, odnosno zaštiti okoliša i sukladno važećem Zakonu o vodama.
(3) Korisnik dozvole za akvakulturu ne smije obavljati akvakulturu bez koncesije za gospodarsko korištenje voda, odnosno odgovarajućeg vodnog akta sukladno važećim posebnim propisima.
(4) Korisnik dozvole za akvakulturu smije koristiti hranu za ribe u hladnovodnom uzgoju riba i drugih vodenih organizama najviše do količine koja je upisana u dozvoli za akvakulturu.
(5) Na ribolovnoj vodi u kojoj se riba uzgaja u kavezima ili unutar drugih uzgojnih instalacija zabranjeno je loviti ribe i obavljati druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 100 metara od označenih granica koncesijom dodijeljene vodne površine.
(6) Iznimno od stavka (5) ovoga članka, na ribnjaku na kojem se obavlja djelatnost akvakulture smije se obavljati sportski ribolov samo uz dopuštenje korisnika dozvole za akvakulturu.

Članak 65.
(Uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba za poribljavanje ribolovnih voda)
(1) Uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba i drugih vodenih organizama za poribljavanje ribolovnih voda smije se obavljati samo u ribogojilištima koja imaju odobrenje za uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba.
(2) Odobrenje za uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba izdaje federalni ministar.
(3) Uvjete za dobivanje odobrenja za uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba i tehničko-tehnološke normative uzgoja i plasmana na tržište propisuje federalni ministar.
(4) Popis autohtonih i zaštićenih vrsta riba i drugih vodenih organizama u smislu ovoga Zakona donosi federalni ministar na temelju mišljenja znanstveno-istraživačke institucije.
Članak 66.
(1) Iznimno od odredbi članka 65. stavak (1) ovoga Zakona uzgoj mlađi autohtonih vrsta riba smije obavljati i korisnik ribolovnog prava, ukoliko je to predviđeno ribolovnom osnovom.
(2) Korisnik ribolovnog prava smije uzgajati mlađ samo onih vrsta riba koje borave u ribolovnim vodama za koje je dobio ribolovno pravo.
(3) Korisnik ribolovnog prava smije uzgojenu mlađ koristiti isključivo u svrhu poribljavanja ribolovnih voda koje se nalaze na ribolovnom području/zoni za koju je dobio ribolovno pravo i ne smije je stavljati u promet.
(4) Odobrenje za uzgoj ribe za poribljavanje ribolovnih voda korisniku ribolovnog prava izdaje Federalno ministarstvo na temelju pribavljenog mišljenja znanstveno-istraživačke institucije i pod uvjetima propisanim za uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba.

Članak 67.
(Uzgoj stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama)
(1) Uzgoj stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama smije se obavljati samo uz odobrenje Federalnog ministarstva te nakon prethodno pribavljenog mišljenja znanstveno-istraživačke institucije.
(2) Uvoz i promet živih primjeraka stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama i oplođene ikre za potrebe akvakulture dopušten je samo uz odobrenje Federalnog ministarstva i nakon prethodno pribavljenog mišljenja znanstveno-istraživačke institucije i odredbi Zakona o veterinarstvu.
(3) Popis stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama u smislu ovog Zakona donosi federalni ministar na temelju mišljenja znanstveno-istraživačke institucije.

Članak 68.
(Znanstvena istraživanja na objektima za akvakulturu)
(1) Na objektima za akvakulturu dopušteno je obavljati radnje suprotne odredbama ovoga Zakona ukoliko se one izvode u svrhu znanstvenih istraživanja.
(2) Radnje iz stavka (1) ovoga članka smiju obavljati znanstveno-istraživačke institucije na temelju dozvole za obavljanje istraživanja u akvakulturi.
(3) Dozvolu za obavljanje istraživanja u akvakulturi izdaje Federalno ministarstvo na temelju zahtjeva i priloženog projekta ili programa istraživanja.
(4) Dozvola za obavljanje istraživanja u akvakulturi mora se nalaziti uz korisnika dozvole za vrijeme obavljanja istraživanja.
(5) Kriterije za izdavanje dozvole iz stavka 2. ovoga članka propisuje federalni ministar.

Članak 69.
(Ispit za bavljenje akvakulturom)
(1) Odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je korisnik dozvole za akvakulturu mora biti stručno osposobljena za bavljenje akvakulturom ili imati zaposlenu osobu stručno osposobljenu za bavljenje akvakulturom.
(2) Stručna osposobljenost za bavljenje akvakulturom dokazuje se Uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za bavljenje akvakulturom koje izdaje Federalno ministarstvo osobi koja je položila ispit za bavljenje akvakulturom.
(3) Iznimno od odredbe stavka (2) ovoga članka, uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za bavljenje akvakulturom, bez obveze polaganja ispita za bavljenje akvakulturom izdat će se osobi koja je stekla odgovarajuću stručnu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj instituciji koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij akvakulture, ribarstva, poljoprivrede ili animalne proizvodnje.
(4) Obrazac i način izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za bavljenje akvakulturom propisuje federalni ministar.
(5) Ispit za bavljenje akvakulturom se polaže prema Programu za polaganje ispita za bavljenje akvakulturom kojeg priprema Federalno ministarstvo.
(6) Program i način polaganja ispita za bavljenje akvakulturom propisuje federalni ministar.
(7) Federalno Ministarstvo vodi Registar o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za akvakulturu u elektronskom obliku.
(8) Oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za akvakulturu propisuje federalni ministar.
(9) Ispite za bavljenje akvakulturom provodi Povjerenstvo iz članka 11. stavak (1) ovoga Zakona.

Članak 70.
(1) Korisnik dozvole za akvakulturu obvezan je voditi popis o akvakuturi.
(2) Oblik, sadržaj i način vođenja popisa o akvakulturi propisuje federalni ministar.
(3) Korisnik dozvole za akvakulturu obvezan je na propisanom obrascu dostavljati kantonalnom ministarstvu godišnje izvješće o akvakulturi, najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
(4) Kantonalno ministarstvo je dužno sva godišnja izvješća o akvakulturi dostaviti Federalnom ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
(5) Oblik, sadržaj i način dostavljanja godišnjeg izvješća o akvakulturi propisuje federalni ministar.

VI. ČUVANJE I ZAŠTITA RIBLJEG FONDA
Članak 71.
(Održivo korištenje ribljeg fonda)
Održivo korištenje ribljeg fonda podrazumijeva provođenje ribolova do te mjere da način i vrijeme korištenja omogućavaju njegovo prirodno samoobnavljanje i/ili s posebnim mjerama upravljanja dugoročno očuvanje ribljeg fonda, a da se pri tome ne ugrožava povoljno stanje biljnog i životinjskog svijeta.

Članak 72.
(Poribljavanje)
(1) Korisnik ribolovnog prava je dužan poribljavati ribolovne vode unutar ribolovnog područja/zone koja mu je ustupljena na korištenje.
(2) Poribljavanje se provodi radi unaprjeđenja ribljeg fonda i obavljanja sportskog ribolova, a da se pri tome ne ugrozi biološka ravnoteža i povoljno stanje vrsta u skladu sa propisima o zaštiti prirode.
(3) Poslove poribljavanja ribolovnih voda vrši korisnik ribolovnog prava u ribolovnom području/zoni za koje je dobio ribolovno pravo, sukladno ribolovnoj osnovi i godišnjem programu.
(4) Korisnik ribolovnog prava smije poribljavati ribolovne vode isključivo ribom provjerenog autohtonog porijekla i koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o veterinarstvu.
(5) Nabavka ribe za poribljavanje ribolovnih voda se može vršiti isključivo u ribogojilištima koja imaju Odobrenje za uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba.
(6) Korisnik ribolovnog prava je dužan obavijestiti kantonalno ministarstvo o vremenu, mjestu i načinu poribljavanja najkasnije 15 dana prije poribljavanja.
(7) Poribljavanje se vrši pod nadzorom kantonalnog poljoprivrednog inspektora i najmanje dva člana Povjerenstva za poribljavanje otvorenih voda koje imenuje federalni ministar.
(8) Članovi Povjerenstva za poribljavanje otvorenih voda su stručne osobe iz oblasti ribarstva iz znanstveno-istraživačke institucije.
(9) Stručna osoba korisnika ribolovnog prava je dužna prisustvovati poribljavanju radi kontrole ispravnosti postupka poribljavanja.
(10) Korisnik ribolovnog prava dužan je kantonalnom ministarstvu dostaviti izvješće o obavljenom poribljavanju: mjesto, vrijeme i način poribljavanja, količinu, veličinu i vrstu ribe, najkasnije 15 dana po obavljenom poribljavanju.

Članak 73.
(1) Zabranjeno je unositi strane, alohtone vrste riba u ribolovne vode.
(2) Zabranjeno je poribljavati ribolovne vode ribom koje vode porijeklo iz voda Jadranskog sliva u vode Crnomorskog sliva, i obrnuto.
(3) Unošenje novih vrsta riba u ribolovne vode nakon pribavljenog mišljenja znanstveno-istraživačke institucije odobrava federalni ministar.

Članak 74.
(Premještanje ribe)
(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je poduzeti mjere premještanja riba u slučaju da dođe do promjene fizičkih, kemijskih ili bioloških osobina ribolovne vode ili ako postoji opravdana sumnja da će doći do takvih promjena, u drugu ribolovnu vodu, ako to omogućuju klimatski i geomorfološki uvjeti.
(2) Premještanje ribljeg fonda iz jedne u drugu ribolovnu vodu na temelju odobrenja obavlja korisnik ribolovnog prava, a može koristiti i pomoć drugih fizičkih ili pravnih osoba.
(3) Odobrenje za premještanje ribljeg fonda na temelju zahtjeva korisnika ribolovnog prava i pribavljenog mišljenja znanstveno-istraživačke institucije, daje Federalno ministarstvo, najkasnije 7 dana od dana prijema zahtjeva.
(4) Iznimno od stavka (3) ovoga članka, ukoliko je premještanje ribe, zbog neposredne i trenutne ugroženosti riba, nužno obaviti u vrlo kratkom vremenskom roku, odobrava ga federalni poljoprivredni inspektor usmenim odobrenjem.
(5) Premještanje ribe smije se obavljati isključivo ribolovnim alatima i opremom koji ne ugrožavaju život riba i drugih vodenih organizama.
(6) Konstrukcijsko-tehnička obilježja ribolovnih alata i opreme za premještanje ribe propisuje federalni ministar.
(7) Premještanje ribe iz stavka (2) ovoga članka smije se obavljati isključivo u prisustvu federalnog poljoprivrednog inspektora.
(8) Korisnik ribolovnog prava dužan je Federalnom ministarstvu dostaviti izvješće o premještanju ribljeg fonda u drugu ribolovnu vodu: mjestu i vremenu obavljanja premještanja ribe, količinu i vrstu ribe, načinu ribolova i upotrebi ribolovnih alata i opreme korištene za premještanje ribe, te o fizičkim i pravnim osobama koje su obavile premještanje ribe, najkasnije u roku od 15 dana od obavljenog premještanja ribe.

Članak 75.
(Čuvanje ribe u slučaju elementarnih nepogoda)
(1) U slučaju elementarnih nepogoda, bilo da se radi o poplavi ili presušenju ribolovne vode, i da u takvim situacijama ribe ostanu zarobljene u manjim ili većim lokvama u kojima im prijeti uginuće, korisnik ribolovnog prava dužan je poduzeti mjere čuvanja i spašavanja ribe zaostale u lokvama.
(2) Korisnik ribolovnog prava dužan je da poduzme potrebne mjere za vraćanje riba u ribolovnu vodu sa zemljišta koje je poplavljeno, ako to omogućavaju klimatski i geomorfološki uvjeti.
(3) Vlasnik zemljišta koje je poplavljeno dužan je da omogući spašavanje riba sa tog zemljišta.
(4) Riba koja se nalazi na zemljištu koje je bilo poplavljeno pripada korisniku ribolovnog prava.
(5) Prilikom smanjenog protoka vode ili prekida vodenog toka u slučaju suše, ukoliko ribama prijeti uginuće, korisnik ribolovnog prava dužan je ribu iz zasušenih dijelova premjestiti u ribolovne vode sa normalnim protokom vode.
(6) Korisnik ribolovnog prava je dužan da prilikom dugotrajne suše i smanjenog protoka vode, te nastankom nepovoljnih uvjeta života u vodi na određeno vrijeme internim aktom zabrani svaki oblik ribolova i uznemiravanja ribljeg fonda i pristupi stalnom nadzoru i kontroli zdravstvenog i kondicijskog stanja riba na svim ribolovnim vodama.
(7) Prestanak zabrane i uspostavljanje normalnog ribolovnog režima može nastupiti tek po uspostavljanju normalnih ekoloških uvjeta u vodi i potvrđen internim aktom.
(8) Na poplavljenom području izvan granica vodotoka i na zasušenom području vodotoka zabranjeno je obavljanje ribolova sve dok se ne uspostavi normalan vodotok.
(9) Odredba stavka (2) ovoga članka odnose se i na korisnike dozvole za gospodarski ribolov ukoliko je gospodarski ribolov dozvoljen na tom ribolovnom području/zoni.
(10) Premještanje ribe iz st (2) i (3) ovoga članka smije se obavljati isključivo u prisustvu nadležnog poljoprivrednog inspektora.

Članak 76.
(Sanacijski i selektivni ribolov)
(1) Ribolovno područje/zona koja je određena za sportski ribolov može se koristiti i za druge oblike ribolova ako takav:
1. treba da spriječi razvoj alohtonih vrsta, manje vrijednih i onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste (sanacijski ribolov);
2. omogućava ulov matica radi osiguravanja umjetnog mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite i očuvanja autohtonih vrsta riba (selektivni ribolov).
(2) Sanacijski i selektivni ribolov na temelju odobrenja za sanacijski ili selektivni ribolov obavlja korisnik ribolovnog prava uz stručni nadzor i pomoć znanstveno-istraživačke institucije.
(3) Odobrenja za sanacijski ili selektivni ribolov na temelju zahtjeva korisnika ribolovnog prava i pribavljenog mišljenja znanstveno-istraživačke institucije izdaje Federalno ministarstvo, ukoliko je takav ribolov predviđen ribolovnom osnovom korisnika ribolovnog prava.
(4) Sanacijski i selektivni ribolov smiju se obavljati isključivo ribolovnim alatima i opremom koji ne ugrožavaju život riba i drugih vodenih organizama.
(5) Konstrukcijsko-tehnička obilježja ribolovnih alata i opreme za obavljanje sanacijskog i selektivnog ribolova propisuje federalni ministar.
(6) Sanacijski i selektivni ribolov smiju se obavljati isključivo u prisustvu federalnog poljoprivrednog inspektora.
(7) Korisnik ribolovnog prava dužan je Federalnom ministarstvu dostaviti izvješće o sanacijskom ili selektivnom ribolovu, najkasnije u roku od 15 dana od obavljenog premještanja ribe.

Članak 77.
(Posebna staništa-Rezervati)
(1) Korisnik ribolovnog prava može pojedine ribolovne vode ili njihove dijelove proglasiti posebnim staništima ukoliko je to predviđeno ribolovnom osnovom.
(2) Posebnim staništima smatraju se prirodna riblja mrjestilišta, uzgojni potoci, zimovališta ili migratorni putovi riba.
(3) Posebna staništa na zahtjev korisnika ribolovnog prava i pribavljenog mišljenja znanstveno-istraživačke institucije koja je izradila ribolovnu osnovu određuje federalni ministar.
(4) U posebnim staništima trajno je zabranjen ribolov, osim sanacijskog i selektivnog ribolova predviđenih ribolovnom osnovom.
(5) U posebnim staništima zabranjeno je vaditi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, koristiti čamac ili druga plovila, zahvaćati ili crpiti vodu i vršiti druge radnje koje plaše ili ometaju ribe, posebno u periodu mrijesta riba.
(6) Korisnik ribolovnog prava dužan je vidno obilježiti granice posebnog staništa-rezervata, najkasnije u roku od 1 (jedan) mjesec od dana dobivanja suglasnosti za posebno stanište-rezervat.
(7) Način obilježavanja granica posebnog staništa-rezervata propisuje federalni ministar.

Članak 78.
(Ribolovni revir)
(1) Korisnik ribolovnog prava može pojedine ribolovne vode ili njihove dijelove proglasiti ribolovnim revirima ukoliko je to predviđeno ribolovnom osnovom.
(2) U ribolovnim revirima dozvoljen je sportski ribolov po posebnom ribolovnom režimu, specijaliziranim ribolovnim alatima i opremom.
(3) Ribolovni revir na zahtjev korisnika ribolovnog prava i pribavljenog mišljenja znanstveno-istraživačke institucije koja je izradila ribolovnu osnovu određuje federalni ministar.
(4) Korisnik ribolovnog prava je dužan u ribolovnom reviru urediti ribolovne staze i natkrivena mjesta za odmor ribolovaca.
(5) U ribolovnim revirima zabranjeno je vaditi šljunak, pijesak, kamen, panjeve, koristiti čamac ili druga plovila, zahvaćati ili crpiti vodu i vršiti druge radnje koje plaše ili ometaju ribe.
(6) Korisnik ribolovnog prava dužan je vidno obilježiti granice ribolovnog revira, najkasnije u roku od 1 (jedan) mjesec od dana dobivanja suglasnosti za ribolovni revir.
(7) Način obilježavanja granica ribolovnog revira propisuje federalni ministar.

Članak 79.
(Zabrana ribolova)
(1) Korisnik ribolovnog prava može, u cilju obnove ribljeg fonda, u pojedinim ribolovnim vodama ili njihovim dijelovima proglasiti zabranu ribolova ukoliko je to predviđeno ribolovnom osnovom.
(2) Suglasnost za donošenje zabrane ribolova na zahtjev korisnika ribolovnog prava i pribavljenog mišljenja znanstveno-istraživačke institucije daje Federalno ministarstvo.
(3) U ribolovnim vodama sa zabranom ribolova zabranjeno je vaditi šljunak, pijesak, kamen, panjeve, koristiti čamac ili druga plovila, zahvaćati ili crpiti vodu i vršiti druge radnje koje plaše ili ometaju ribe.
(4) Korisnik ribolovnog prava dužan je vidno obilježiti granice ribolovnih voda sa zabranom ribolova, najkasnije u roku od 1 (jedan) mjesec od dana dobivanja suglasnosti za zabranu ribolova.
(5) Način obilježavanja granica ribolovnih voda sa zabranom ribolova propisuje federalni ministar.
Članak 80.
(Pomor ribe)
(1) Pomor ribe može nastati kao posljedica prirodne, okolišne ili elementarne nesreće ili neke kriminalne aktivnosti.
(2) Ukoliko primijeti pomor ribe, svaki građanin je dužan obavijestiti korisnika ribolovnog prava i najbližu policijsku stanicu.
(3) Korisnik ribolovnog prava dužan je nadležnom općinskom i kantonalnom inspektoru, kao i svim drugim nadležnim službama, prijaviti svaki pomor riba na ribolovnom području/zoni za koju je dobio ribolovno pravo.
(4) Prijava iz stavka (1) ovoga članka odnosi se i na svaku promjenu ponašanja riba, promjenu fizičkih, kemijskih i bioloških osobina ribolovne vode, onečišćenje vode ili vodenog okoliša ili na saznanje o potencijalnom onečišćenju.
(5) Uzimanje uzoraka vode, sedimenta i uginulih riba provodi se sukladno odredbama i propisima Zakona o vodama, Zakona o veterinarstvu i Zakona o očuvanju okoliša.

Članak 81.
(Zabrane)
(1) Zabranjeno je:
1. loviti, posjedovati, zadržavati ribu neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u gospodarskom ribolovu, prevoziti, skladištiti, prerađivati, izlagati, prodavati, stavljati u promet ili pokušavati stavljati u promet za vrijeme njihova lovostaja;
2. loviti, posjedovati, zadržavati ribu neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u gospodarskom ribolovu, prevoziti, skladištiti, prerađivati, izlagati, prodavati, stavljati u promet ili pokušavati stavljati u promet nedorasle ribe;
3. loviti ribe sa mosta i objekata koji se nalaze na ili iznad vodene površine i koji su udaljeni više od 2 metra od obale;
4. loviti ribu iz plovila kod obavljanja sportskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi, osim ukoliko to nije dopušteno i određeno internim aktom korisnika ribolovnog prava u skladu sa ribolovnom osnovom;
5. loviti ribe eksplozivnim ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju, i/ili tako ulovljene ribe stavljati u promet;
6. loviti ribe u ribolovnim vodama uz upotrebu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca;
7. loviti ribu podvodnom puškom, ostima, harpunima, uređajima za ribolov električnom strujom ili drugim nedopuštenim sredstvima;
8. loviti ribu mrežama, vršama, parangalima ili drugim profesionalnim ribarskim alatima i sredstvima osim na vodama gdje je upotreba tih alata i sredstava dozvoljena za obavljanje gospodarskog ribolova;
9. loviti ribe s više ribolovnih alata ili opreme nego što je dozvoljeno propisom donesenim na temelju ovoga Zakona;
10. loviti noću sve vrste riba, osim šarana u posebnim šaranskim revirima;
11. sprječavati na bilo koji način povratak riba s poplavljenog područja u vodotoke, loviti ribe sredstvima koja sprječavaju povratak riba s poplavljenog područja te sprječavati bilo koja druga migratorna kretanja riba;
12. loviti ribe izravno rukom, povlačenjem i kacanjem udicom s vanjske strane tijela ribe;
13. poribljavati ribolovne vode suprotno odredbama ovog Zakona i podzakonskih akata, ribolovne osnove i godišnjeg programa;
14. ometati postavljanje znakova ili skidati znakove kojima se označava ribolovno područje ili ribolovna zona, posebno stanište ili ribolovni revir;
15. loviti ribe unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta, te 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta;
16. loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde objekata akvakulture;
17. na ribolovnoj vodi ili neposredno uz nju nositi ili posjedovati u vozilu ili plovilu otrovne, nagrizajuće ili omamljujuće materije, eksplozivna sredstva, materije koje u kombinaciji s drugim materijama mogu proizvesti eksploziju, mreže, vrše, parangale podvodne puške, osti, harpune, uređaje za ribolov električnom strujom ili druga nedopuštena sredstva;
18. odbacivati ili ispuštati u ribolovne vode materije koje nastaju proizvodnjom ili preradom, kao i materije kojima se uništavaju ribe ili drugi vodeni organizmi te kojima se ograničava njihov životni prostor i štetno utječe na biološke uvjete potrebne za njihov opstanak i razvitak, kao i materije kojima se smanjuje ili ugrožava vrijednost područja u kojem se obavlja uzgoj ribe;
19. bez dozvole nadležnih organa ispuštati vodu iz stajačica, zahvaćati je ili na bilo koji način smanjivati njenu razinu;
20. naglo ispuštati vodu iz prirodnih jezera i vještačkih i drugih akumulacija, posebno ako se time ugrožavaju zdravlje, život, prirodni mrijest i opstanak riba;
21. zatvarati, odvraćati i crpiti vodu iz ribolovne vode, ako to uzrokuje opasnost za opstanak ribe;
22. uz ribolovnu vodu ili u plovilu ostavljati ribolovni alat ili opremu ili ulov bez nadzora i osiguranja vlasnika istoga;
23. pregrađivati vodeni tok privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, ako to nije predviđeno investicijsko-tehničkom dokumentacijom za izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili postrojenja ili ribolovnom osnovom;
24. u ribolovnim vodama za vrijeme lovostaja ili zabrane ribolova vaditi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvaćati ili crpiti vodu, vršiti druge radnje koje ometaju mrijest riba osim u vanrednim situacijama (poplave, pucanje brana, ustava itd..) za što odobrenje daje komandant civilne zaštite Federacije;
25. kupati stoku i kućne ljubimce u ribolovnoj vodi uz upotrebu štetnih i opasnih sredstava;
26. obavljati ribolov radi znanstvenih ili stručnih istraživanja bez dozvole za znanstveni ribolov, te protivno uvjetima propisanima dozvolom.
(2) Odredbe stavka 1. toč. 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na ribe iz akvakulture.

Članak 82.
(1) Radi zaštite, uzgoja i razmnožavanja riba federalni ministar propisuje:
1. lovostaj za sve ili pojedine vrste riba, odnosno vrijeme kada se ribe ne smiju loviti, zadržavati neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u gospodarskom ribolovu i stavljati u promet;
2. najmanje veličine svih ili pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju loviti, zadržavati neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u gospodarskom ribolovu i stavljati u promet;
3. zabranu ribolova na određenom ribolovnom području/zoni;
4. zabranu ili ograničenje upotrebe određenih ribolovnih alata i opreme za pojedine vrste ribolova na određenom ribolovnom području/zoni;
5. konstrukcijsko-tehnička obilježja, način upotrebe i namjenu pojedinih vrsta alata, opreme i mamaca za ribolov i premještanje ribe.
(2) U slučaju narušene prirodne ravnoteže u ribolovnim vodama koja je nastala kao posljedica utjecaja prirodnih pojava ili drugih vrsta, federalni ministar će utvrditi potrebne mjere.
Članak 83.
(Hidroenergetski objekti)
(1) Fizička ili pravna osoba koja obavlja poslove u oblasti vodoprivrede i/ili koja je vlasnik hidroenergetskog, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi obvezatna je poštovati odredbe ovog Zakona i podzakonskih akata.
(2) Pravne osobe koje obavljaju vodoprivrednu djelatnost i Agencije za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora obvezni su, prije početka bilo kakvih aktivnosti na ribolovnom području/zoni, upoznati korisnika ribolovnog prava s tim aktivnostima.
(3) Izgradnja ili rekonstrukcija brane, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi može se vršiti pod uvjetima da se osigura nesmetana migracija riba i njihovo razmnožavanje te osigura zaštita ribljeg fonda.
(4) Pri izgradnji novih hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama investitor je obvezan omogućiti nesmetan prolaz riba, odnosno izraditi sustav koji osigurava nesmetan prolaz riba.
(5) Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik hidroenergetskog objekta obvezna je spriječiti obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta kao i u sustavu kojim se osigurava nesmetan prolaz riba i vidno obilježiti table o zabrani ribolova.
(6) Ukoliko se ne osigura slobodna migracija ribe iz st. (3) i (4) ovoga članka, investitor, odnosno drugi korisnik brane, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja, dužan je nadoknaditi pričinjenu štetu korisniku ribolovnog prava sukladno odštetnom cjeniku u ribarstvu i donijeti program revitalizacije životnih zajednica i dovesti ih u odgovarajuće stanje sukladno članku 10, uz osiguranje kontinuiranog poribljavanja radi održavanja populacije i prirodne reprodukcije. Kontinuirano poribljavanje provodi se svake godine na temelju programa revitalizacije i monitoringa koje provode ovlaštene znanstveno-istraživačke institucije.
(7) Program revitalizacije izrađuju ovlaštene znanstveno-istraživačke institucije, program revitalizacije je trajna obveza.
(8) Korisnici dovodnih, turbinskih i drugih kanala dužni su ugraditi i održavati uređaje za sprječavanje ulaza ribe u te kanale.
(9) Izradu projektne dokumentacije i nadzor nad izgradnjom sustava koji omogućavaju nesmetanu migraciju riba obavljaju znanstveno-istraživačke institucije.

Članak 84.
(Objekti u šumarstvu)
(1) Fizička ili pravna osoba koja obavlja poslove u oblasti šumarstva i/ili koja je vlasnik objekata za smještaj i preradu drveta i šumske mehanizacije obvezna je poštovati odredbe ovog Zakona i podzakonskih akata.
(2) Izgradnja ili rekonstrukcija postojećih objekata u šumarstvu može se vršiti pod uvjetima da se ne uznemirava riba i ne nanosi šteta ribljem fondu i na udaljenosti većoj od 50 metara od ribolovne vode.
(3) Iznimno od stavka (2) ovoga članka na ribolovnoj vodi mogu se graditi montažni mostovi pod uvjetom da se osigura nesmetana migracija riba.
(4) Strogo je zabranjeno koristiti ribolovne vode i njihova korita kao prometnicu za prijevoz drvene građe i kretanje šumske mehanizacije.
(5) Zabranjeno je izvoditi radove u šumarstvu koji indirektno dovode do mućenja ribolovnih voda u trajanju dužem od 48 sati i u vrijeme propisanog lovostaja ili mrijesta riba.
(6) Ukoliko fizička ili pravna osoba u oblasti šumarstva ugrozi i nanose štetu na ribolovnim vodama i ribljem fondu dužna je nadoknaditi pričinjenu štetu korisniku ribolovnog prava sukladno odštetnom cjeniku u ribarstvu i donijeti program revitalizacije životnih zajednica i ribolovne vode dovesti ih u prvobitno stanje.

Članak 85.
(1) Fizička ili pravna osoba koja obavlja rafting ima obvezu poštovati odredbe ovoga Zakona i podzakonskih akata.
(2) Vlasnici rafting čamaca ili drugih plovila dužni su korisniku ribolovnog prava nadoknaditi štetu pričinjenu ribljem fondu i štetu za ometanje u obavljanju sportskog ribolova u iznosu od 10% cijene prijevoza rafting čamcem ili drugim plovilom za svakog člana posade u navedenom plovilu.

Članak 86.
(Pravo na naknadu štete)
(1) Za štete učinjene ribljem fondu, uzrokovane trovanjem, onečišćenjem ili zagađenjem vode i nezakonitog djelovanja u vodi, korisnik ribolovnog prava ima pravo na naknadu štete.
(2) Korisnik ribolovnog prava ima pravo na naknadu štete i za nezakonito ubijanje ribe.
(3) Fizička ili pravna osoba koja počini štetu na ribljem fondu postupajući suprotno odredbama ovoga Zakona obvezna je nastalu štetu nadoknaditi.
(4) Visina naknade za štetu utvrđuje se uzimanjem u obzir načelo povrata troškova i smanjenja prihoda, koja uključuje najmanje: vrijednost mrtve ribe po odštetnom cjeniku, troškove korisnika ribolovnog prava, troškove znanstveno-istraživačke institucije i stručnih osoba u intervencijama u vezi sa sanacijom i proračunom štete, troškove poribljavanja, troškove uspostavljanja prvobitnog stanja vode, troškove za promjenu godišnjeg plana.
(5) Odštetni cjenik i pravila za utvrđivanje visine naknade štete iz st. (1) i (2) ovoga članka propisuje federalni ministar.
(6) Novčana sredstva ostvarena na ime naknade štete prihod su korisnika ribolovnog prava i mogu se koristiti isključivo za otklanjanje i sanaciju nastale štete.
(7) U slučaju da je šteta na ribljem fondu nastala kao posljedica utjecaja prirodnih pojava ili drugih vrsta, federalni ministar će utvrditi potrebne mjere za otklanjanje ili smanjivanje nastale štete.
Članak 87.
Veterinarsko-zdravstvena zaštita ribljeg fonda u ribolovnim vodama i ribnjacima vrši se na način kako je to regulirano odredbama važećeg Zakona o veterinarstvu, kao i propisima donesenim na temelju njega.
VII. UPRAVNI NADZOR
Članak 88.
(Upravni nadzor)
(1) Federalno ministarstvo vrši upravni nadzor nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona koji su stavljeni u nadležnost Federacije kao i upravni nadzor nad institucijama, ustanovama, federalnim i kantonalnim organizacijama, ovlaštenim institucijama, ovlaštenim pravnim osobama u obavljanju poslova određenih ovim Zakonom, a koji predstavljaju vršenje javnih ovlaštenja.
(2) U vršenju nadzora nad izvršavanjem poslova u vršenju javnih ovlaštenja iz stavka (1) ovoga članka, Federalno ministarstvo ostvaruje neposredan uvid i kontrolu u postupanju, vrši pregled akata i dokumentacije koje donose institucije, upravne organizacije, ovlaštene institucije i ovlaštene pravne osobe u vršenju javnih ovlaštenja, daje instrukcije i smjernice za izvršavanje poslova i traži podatke i obavještenja o izvršavanju poslova u vršenju javnih ovlaštenja.
(3) Federalno ministarstvo vrši i nadzor nad kantonalnim ministarstvima u dijelu izvršavanja federalne politike kao i provođenja mjera koje su od značaja za cijelu Federaciju.
(4) Upravni nadzor nad kantonalnim ministarstvima, institucijama i pravnim osobama koje vrše javna ovlaštenja vrši se u žalbenom postupku i kroz ovlaštenja drugostepenog organa i po službenoj dužnosti.
(5) Kantonalna ministarstva vrše upravni nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, koji su stavljeni u nadležnost kantona.

Članak 89.
(Inspekcijski nadzor)
(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode federalna poljoprivredna inspekcija i/ili kantonalna poljoprivredna inspekcija u skladu sa važećim Zakonom o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, a odnose se na veterinarsko-zdravstvenu kontrolu, provodi federalna veterinarska inspekcija i/ili kantonalna veterinarska inspekcija.

Članak 90.
(1) U provođenju inspekcijskog nadzora iz oblasti slatkovodnog ribarstva federalni poljoprivredni inspektor je ovlašten i obvezan provoditi kontrolu:
1. izrade, ostvarivanja i revizije ribarskih osnova;
2. poslovnih knjiga, dokumenata i evidencije pravnih osoba koje se odnose na provođenje odredaba ovog Zakona i propisa donesenih na temelju njega;
3. rada Saveza u poslovima koji su mu povjereni kao javne ovlasti ovim Zakonom;
4. provođenja odredaba ovog Zakona o znanstvenom, selektivnom i sanacijskom ribolovu;
5. provođenja odredbi ovoga Zakona o provođenju mjera poribljavanja i premještanja riba.
(2) Federalni poljoprivredni inspektor obavlja i nadzire i sve ostale poslove propisane ovim Zakonom.
(3) Ukoliko nađe da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, federalni poljoprivredni inspektor je ovlašten:
1. rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku, te izreći opomenu;
2. rješenjem izreći mjeru privremene obustave djelatnosti u skladu sa posebnim zakonom koji regulira prekršaje;
3. izdati prekršajni nalog odnosno podnijeti nadležnom sudu prijavu za pokretanje prekršajnog postupka;
4. poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisima ovlašten.
Članak 91.
(1) Kantonalna poljoprivredna inspekcija obavlja sve poslove inspekcijskog nadzora, osim poslova za koje je ovim zakonom određeno da ih direktno obavlja federalna poljoprivredna inspekcija, a naročito da:
1. kontrolira donošenje i provođenje godišnjeg plana, odnosno pojedinih mjera utvrđenih tim planom;
2. nadzire izdavanje ribolovnih dozvola od strane izdavatelja dozvole do krajnjeg korisnika;
3. vodi službene podatke za područje kantona o povredama odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega;
4. izvješćuje nadležne organe o nepravilnostima i predlaže provođenje određenih mjera, ako sam nije ovlašten za poduzimanje odgovarajućih mjera;
5. izdaje prekršajne naloge odnosno podnosi prijavu za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.
(2) Kada utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, kantonalni poljoprivredni inspektor ima pravo i obvezu:
1. zabraniti izgradnju ili rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi koje sprječava nesmetano razmnožavanje ribe, zaštitu ribljeg fonda i migraciju ribe;
2. zabraniti pregrađivanje vodenog toka privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, ako to nije predviđeno investicijsko-tehničkom dokumentacijom;
3. zabraniti zatvaranje ili crpljenje vode iz dijela ribolovnog područja, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe;
4. zabraniti naglo ispuštanje vode iz prirodnih i umjetnih jezera i drugih akumulacija, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe;
5. zabraniti ispuštanje štetnih i opasnih tvari u ribolovnu vodu;
6. zabraniti obavljanje akvakulture i promet ribe, riblje mlađi i oplođene ikre, ako se vrši suprotno odredbama ovoga Zakona;
7. zabraniti lov ribe nedozvoljenim sredstvima;
8. zabraniti lov ribe, ako se isti vrši sukladno odredbama članka 81. ovoga Zakona;
9. narediti spašavanje ribe i riblje mlađi sa zemljišta koje je poplavljeno;
10. zabraniti kretanje osobama bez dozvole i sa sredstvima i alatima za ribolov van putova pored ribolovnog područja, ribnjaka ili drugih ribolovnih voda;
11. zabraniti držanje sredstava i alata za ribolov u objektima i na objektima koji se nalaze na ribolovnoj vodi ili na drugim objektima na ribolovnom području osobi koja nije ovlaštena da obavlja ribolov;
12. privremeno, do odluke nadležnog organa, oduzimati od korisnika ili fizičke osobe sredstva i alat za ribolov, kao i ulov i druge predmete upotrijebljene za izvršenje radnje kažnjive po ovom Zakonu i predmete nastale izvršenjem takve radnje i bez odlaganja predati nadležnom organu;
13. uzimati službene uzorke radi analize u nadležnoj laboratoriji;
14. nadzirati izdavanje ribolovnih dozvola od izdavatelja dozvole do krajnjeg korisnika;
15. voditi službene podatke za područje kantona o povredama odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega;
16. izvješćivati nadležne organe o nepravilnostima i predlagati provođenje određenih mjera, ako sam nije ovlašten za poduzimanje odgovarajućih mjera;
17. izdavati prekršajni nalog odnosno podnositi prijavu za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.
(3) Kada nadležni inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da propis nije primijenjen ili je nepravilno primijenjen, donijet će rješenje kojim će naložiti otklanjanje utvrđene nepravilnosti i odrediti rok u kome se one moraju otkloniti.
(4) Ako je zakonom ili drugim propisom predviđeno da se za utvrđene nepravilnosti primjenjuju određene upravne mjere, inspektor će u rješenju iz stavka (3) ovoga članka izreći i tu mjeru.
(5) Protiv rješenja kantonalnog poljoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
(6) Protiv rješenja kantonalnog ministarstva može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
(7) Protiv rješenja federalnog poljoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Kad je za izvršavanje poslova inspekcijskog nadzora potrebno uzeti uzorke i izvršiti analizu nadležni poljoprivredni inspektor će uzeti uzorke (u daljnjem tekstu: službeni uzorak) i dati ih na laboratorijske pretrage u laboratorije koje ispunjavaju uvjete za takve pretrage i analize.
(8) Troškove analize službenih uzoraka nastalih u postupku snosi stranka.
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Re: Najnoviji Nacrt zakona III dio - 21.01.2013.

Post Postao/la senad » 21 sij 2013, 16:30

VIII. KAZNENE ODREDBE
Članak 92.
(1) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. obavlja gospodarski ribolov na ribolovnim područjima koja nisu utvrđena aktom o određivanju ribolovnog područja (članak 17. stavak 2.);
2. obavlja gospodarski ribolov suprotno odredbama čl. 18. i 25.;
3. onemogući nesmetan prolaz i boravak na zemljištu u cilju provođenja mjera upravljanja ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova (članak 29. stavak 1.);
4. ribolovno pravo nad ribolovnim područjem/zonom ustupi drugom subjektu na korištenje (članak 31. stavak 5.);
5. zbog nezakonitog i nesavjesnog upravljanja ribolovnim područjem/zonom uzrokuje pogoršanje bioloških, hidroloških i fizičko-kemijskih osobina ribolovne vode (članak 32. stavak 1. točka 8.);
6. ne koristi ribolovno područje/zonu sukladno ribolovno-gospodarskom osnovom i godišnjim planom (članak 33. stavak 1.);
7. ne izradi ribolovnu osnovu, godišnji program i ne obavi reviziju ribarske osnove u propisanom roku (članak 33. st. 2. i 3., članak 40. stavak 2.);
8. donosi interne akte koji su u suprotnosti sa odredbama ovoga Zakona;
9. ne organizira ribočuvarsku službu i ne osigura čuvanje ribolovnog područja/zone sukladno članku 51;
10. obavlja ili omogući znanstveni ribolov suprotno odredbama članka 54.;
11. obavlja ili omogući elektroribolov suprotno odredbama članka 55.;
12. započne obavljati djelatnost akvakulture bez dozvole (članak 58. stavak 3.);
13. obavlja djelatnost akvakulture nakon oduzimanja dozvole za akvakulturu (članak 61.);
14. obavlja djelatnost akvakulture suprotno članku 64.;
15. ne obavlja poribljavanje ribolovnih voda svake godine, sukladno godišnjem programu (članak 72. stavak 3.) ili obavlja poribljavanje suprotno odredbama čl. 72 i 73.;
16. unese stranu vrstu ribe u ribolovne vode bez odobrenja federalnog ministra (članak 73.);
17. obavlja premještanje riba suprotno odredbama članka 74.;
18. ne poduzme potrebne mjere čuvanja i spašavanja riba u slučaju elementarnih nepogoda (članak 75.);
19. onemogući čuvanje i spašavanje riba u slučaju elementarnih nepogoda (članak 75. stavak 3.);
20. obavlja ili omogući sanacijski i selektivni ribolov suprotno odredbama članka 76.;
21. obavlja ili omogući ribolov u posebnim staništima (članak 77. stavak 4.);
22. u posebnim staništima i ribolovnim revirima vadi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu ili vrši druge radnje koje ometaju ili plaše ribu (članak 77. stavak 5. i 78. stavak 5.,);
23. svojom djelatnošću prouzrokuje pomor ribe (članak 80. stavak 1.);
24. stavlja u promet ribe suprotno odredbama članka 80.;
25. za vrijeme lovostaja obavlja ili omogući ribolov onih vrsta riba i lov rakova, školjki žaba, pijavica i kornjača na koje se lovostaj odnosi (članak 81. stavak 1.);
26. gradi ili vrši rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi suprotno članku 83. st. 3. i 4.;
27. korisnici dovodnih, turbinskih i drugih kanala ne ugrade i održavaju uređaje za sprječavanje ulaza ribe u te kanale (članak 83. stavak 7.);
28. obavlja poslove u šumarstvu suprotno odredbama članka 84. ;
29. u ribolovnim vodama za vrijeme lovostaja ili zabrane ribolova vadi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu, a u vrijeme lovostaja vrši i druge radnje koje ometaju mrijest.
(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

Članak 93.
(1) Novčanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne dostavlja podatke za vođenje ribolovnog katastra sukladno članku 15. stavak 3.;
2. ne podnese godišnje izvješće o gospodarskom ribolovu kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (članak 26. stavak 1.);
3. vidno ne obilježi granice ribolovnog područja/zone u roku od šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora o ustupanju ribolovnog područja/zone na korištenje (članak 35. stavak 1.);
4. ne donese privremeni program sukladno članku 35. stavak 2.;
5. ne uskladi godišnji program sa korisnicima susjednih ribolovnih područja/zona koje se nalaze na istoj ribolovnoj vodi (članak 42. stavak 5.);
6. ne osigura stručno vođenje poslova upravljanja ribolovnim područjem/zonom koja mu je ustupljena na korištenje (članak 43. stavak 1.);
7. postupi suprotno odredbama članka 45.;
8. izdaje ribolovne dozvole suprotno odredbama članka 47. stavak 1.;
9. ne podnese godišnje izvješće o ulovu u sportskom ribolovu kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (članak 50. stavak. 2.);
10. ribočuvar obavlja ribočuvarsku službu suprotno odredbama članka 52.;
11. ne podnese godišnje izvješće o akvakulturi Kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (članak 70. stavak 3.).
(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM.
(3) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka, pored novčane kazne izriče se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

Članak 94.
(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit će se Savez ako:
1. ne obavlja poslove koji su mu, kao javna ovlaštenja povjereni ovim Zakonom (članak 9.);
2. izdaje ribolovne dozvole korisnicima ribolovnog područja/zone koji nisu ispunili svoje obveze (članak 46. stavak 1. i 2.);
3. ne isporuče dozvole kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (članak 46. stavak 5.);
4. na zahtjev korisnika ribolovnog područja/zone ne isporuči uniformu, legitimaciju i značku ribočuvaru (članak 52. stavak 3.) ;
(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM i odgovorna osoba u Savezu.
Članak 95.
(1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kaznit će se fizička osoba ako:
1. obavlja sportski ribolov zabranjenim sredstvima i alatima i sredstvima i alatima kojima se ugrožava život i zdravlje riba i životinja kojima se ribe hrane;
2. ribe ulovljene u sportskom ribolovu stavlja u promet (članak 28. stavak 3.);
3. onemogući nesmetan prolaz i boravak na zemljištu u cilju provođenja mjera upravljanja ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova (članak 29. stavak 1.);
4. zadrži ribe koje su ulovljene u suprotnosti s režimom ribolova ili nisu predmet ribolova (članak 45. stavak 2.);
5. postupi suprotno odredbama članka 46;
6. bez dozvole korisnika ribolovnog područja/zone obavlja ribolov (članak 49. stavak 1.);
7. obavlja sportski ribolov suprotno odredbama članka 28;
8. obavlja elektroribolov suprotno odredbama članka 55.;
9. obavlja znanstveni ribolov suprotno odredbama članka 55.;
10. započne obavljati djelatnost akvakulture bez dozvole (članak 58. stavak 3.);
11. obavlja djelatnost akvakulture nakon oduzimanja dozvole za akvakulturu (članak 61.);
12. obavlja djelatnost akvakulture pod uvjetima koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona (članak 64.);
13. unese stranu vrstu ribe u ribolovne vode (članak 73. stavak 1.);
14. onemogući čuvanje i spašavanje riba u slučaju elementarnih nepogoda (članak 75. stavak 3.);
15. obavlja ribolov u posebnim staništima (članak 77. stavak 4.);
16. u posebnim staništima i ribolovnim revirima vadi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvaća ili crpi vodu ili vrši druge radnje koje ometaju ili plaše ribu (članak 77. stavak 5., članak 78. stavak 5.,);
17. svojom djelatnošću prouzrokuje pomor ribe (članak 80. stavak 1.);
18. za vrijeme lovostaja obavlja ili omogući ribolov onih vrsta riba i lov rakova, školjki žaba, pijavica i kornjača na koje se lovostaj odnosi (članak 81. stavak 1.);
19. obavlja ili omogući lov riba, rakova, školjki, žaba, pijavica, kornjača i drugih akvatičnih organizama koji nemaju propisanu veličinu;
20. gradi ili vrši rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi suprotno članku 83. stavak 3. i 4.;
21. u ribolovnim vodama za vrijeme lovostaja ili zabrane ribolova vadi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu, a u vrijeme lovostaja vrši i druge radnje koje ometaju mrijest.
(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem kao i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja te zaštitna mjera zabrane obavljanja ribolova i oduzimanja dozvole za ribolov u trajanju od jedne godine.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 96.
(1) Svi pravni i drugi akti koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona primjenjivat će se do isteka njihovog roka važenja, a najduže šest mjeseci po isteku toga roka.
(2) Korisnici ribolovnih područja, dozvola za gospodarski ribolov i akvakulturu dužni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovoga Zakona.
Članak 97.
Ribolovna područja i ribolovne zone odredit će kantonalna ministarstva u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Članak 98.
(1) Federalni ministar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti provedbene propise:
 Pravilnik o uvjetima i načinu označavanja granica ribolovnog područja/zone, posebnog staništa-rezervata i ribolovnih voda sa zabranom ribolova (članak 35. stavak 2.; članak 77. stavak 7, članak 78. stavak 7. i članak 79. stavak 5.)
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Ribolovnog katastra (članak 15. stavak 2.;)
- Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca o vođenju evidencije o ulovu ribe u gospodarskom i sportskom ribolovu (članak 26. stavak 3. i članak 50. stavak 4.);
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o položenim ispitima u slatkovodnom ribarstvu (članak 11. stavak 9)
- Program za polaganje i način polaganja ispita iz oblasti slatkovodnog ribarstva, izgled obrasca i način izdavanja uvjerenja o položenom ispitu (članak 27. stavak 4.; članak 43. stavak 5.; članak 44. stavak 4, članak 53. stavak 4, i članak 69. stavak 6.)
- Pravilnik o načinu obavljanja ribolova, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov i režimu ribolova (članak 16. stavak 2.; član 45.stavak 3.)
- Pravilnik o akvakulturi kapacitetu, kriterijima i normativima, za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama (članak 58.- uključivo sa člankom 64.)
- Pravilnik o uvjetima za uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba i tehničko-tehnološke normative uzgoja i plasmana na tržište (članak 65. stavak 3.);
- Pravilnik o načinu obavljanja ribočuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca legitimacije i značke ribočuvara (članak 51. stavak 6.; članak 52. stavak 8 )
- Odštetni cjenik i pravila za utvrđivanje visine naknade štete u ribarstvu (članak 86. stavak 5.).
- Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvole za obavljanje sportskog ribolova i visini naknade za sportski ribolov (članak 48. stavak 2.)
- Pravilnik o sadržaj dozvole za gospodarski ribolov, načinu i uvjetima obavljanja gospodarskog ribolova (članak 19. stavak 9.)
- Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja gospodarskog ribolova, sadržaju dozvole, reviziji i kriterijima u postupku revizije (članak 20. stava 5 i članak 21. stavak 2.).
(2) Do donošenja propisa iz stavka 1 ovoga članka primjenjivat će se podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 64/04).

Članak 99.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/04).
Članak 100.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.
O B R A Z L O Ž E NJ E
ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU
I. USTAVNI TEMELJ
Ustavni temelj za donošenje Zakona o slatkovodnom ribarstvu Federacije Bosne i Hercegovine sadržan je u odredbi III (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koja propisuje da su federalna vlast i kantoni nadležni za korištenje prirodnih bogatstava. Federalna vlast ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone koji se tiču ove nadležnosti i tačke c) Amandmana VIII. na Ustav Federacije BiH prema kojoj je u isključivoj ovlasti Federacije utvrđivanje gospodarske politike.
Ustavni temelj za donošenje Zakona o slatkovodnom ribarstvu Federacije Bosne i Hercegovine sadržan je u članku III. 1. točka b), koji je izmijenjen amandmanom VIII, LXXXIX i CVI, i članku IV.A. 20. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojem je u isključivoj ovlasti Federacije utvrđivanje gospodarske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku korištenja zemljišta na federalnoj razini, a Parlament Federacije, uz ostale ovlasti predviđene Ustavom, odgovoran za donošenje zakona o obnašanju dužnosti federalne vlasti.
- u članku III. 2.točka c) i h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojem federalna vlast i kantoni mjerodavni za politiku čovjekove okoline i korištenja prirodnih bogastava .
II. RAZLOZI DONOŠENJA ZAKONA
Jedan od prioriteta u poljoprivredi je i ribarstvo. Postojećim Zakonom o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine FBiH „broj:64/04 ) i podzakonskim aktima bilo je regulirano obavljanje sportsko-rekreacijskog i gospodarskog ribolova, a djelatnost uzgoja ribe – akvakulture nije bila zakonski regulirana, niti pitanje ribarskih ispita, dozvola, kao i druga pitanja značajna za razvoj slatkovodnog ribarstva. Razlozi zbog kojih se odlučilo krenuti u izmjenu javne politike leže u tome što propisi koji reguliraju oblast ribarstva ne doprinose u dovoljnoj mjeri efikasnom upravljanju, odnosno zaštiti i održivom korištenju ribljeg fonda u ribolovnim vodama, pri čemu održivo korištenje podrazumijeva iskorištavanje ribljeg fonda na način koji osigurava zaštitu i očuvanje biološke raznolikosti i ekološkog integriteta ribljeg fonda, te postoji određena neusuglašenost Zakona o ribarstvu sa odredbama drugih zakona (Zakon o vodama „Službene novine FBiH“ broj 70/06 ), Zakon o koncesijama („Službene novine FBiH broj 40/02 ), Zakon o zaštiti okoliša izmjene i dopune („Službene novine FbiH br38/09 ), koji dotiču ovu oblast, obzirom da su ovi Zakoni usvojeni kasnije i nisu usuglašavani sa odredbama Zakona o ribarstvu, a neusklađenost postoji i sa relevantnim EU Direktivama; u vremenu kada je usvojen Zakon o ribarstvu 2004.godine nije postojala obveza usklađivanja zakonske regulative sa EU propisima).
Po međunarodnim preuzetim obvezama, urađena je harmonizacija ovog zakona sa entitetskim zakonima o slatkovodnom ribarstvu a ujedno je urađeno usklađivanje istih sa EU direktivama.
Nemogućnost aktualnog Zakona o ribarstvu da pruži adekvatan temelj za efikasno upravljanje ribljim fondom, prvenstveno u cilju zaštite i održivog korištenja ribljeg fonda, manifestira se kroz određene nedorečenosti koje se mogu svrstati u tri temeljne kategorije:
Zakonski nije dovoljno dobro definiran način utvrđivanja ribarskih područja, nisu definirani kriteriji kod odabira subjekata za davanje na korištenje ribarskog područja, nisu jasno definirani načini gospodarenja ribljim fondom u ribolovnim vodama te nisu definirani kriteriji i uvjeti za izbor osoba koje mogu biti ribočuvari.
Problemi vezani za praćenje i kontrolu stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama gdje Zakonom propisani srednjoročni program unapređenja ribarstva trenutno ne sadrži dovoljno obvezujućih elemenata potrebnih za efikasno upravljanje ribolovnim područjima i održivo korištenje ribljeg fonda .

Problemi vezani za oblast gospodarskog ribolova i oblast akvakulture koja nije Zakonom definirana. Imajući u vidu da Bosna i Hercegovina raspolaže sa značajnim resursima za uzgoj ribe,u Zakonu bi trebalo posebno definirati ovu oblast.
Ova verzija Zakona, za razliku od onog koji je trenutno na snazi, sadrži puno više odredbi koje će, ukoliko budu ispoštovane, doprinijeti očuvanju i obogaćivanju ribljeg fonda i ekosustava u našoj državi.

Temeljni cilj donošenja Zakona o slatkovodnom ribarstvu je način korištenja i upravljanja vodenim biološkim resursima (ribe, rakovi, žabe i drugi vodeni organizmi), njihova zaštita, očuvanje i unaprjeđenje u kopnenim vodama, reprodukcija, uzgoj i selekcija riba i drugih vodenih organizama u objektima za akvakulturu, i stručno osposobljavanje osoba zaposlenih u slatkovodnom ribarstvu u skladu sa EU standardima.

USKLAĐENOST SA PROPISIMA EUROPSKE UNIJE

Materija Nacrta uređena je Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, Dio treći - Politike i unutrašnje djelovanje Unije, Naslov III - Poljoprivreda i ribarstvo, čl. 38-44; Naslov XX - Životna sredina, članak 192. / Treaty on functioning of the European Union, Part Three - Union Policies and Internal Actions, Title III – Agriculture and Fisheries, Articles 38 - 44; Title XX –Environment, Article 192.
Prilikom izrade Nacrta nije vršeno sustavno usklađivanje, već su djelomično preuzete samo pojedine odredbe iz sljedećih sekundarnih izvora prava EU:

 Uredba Vijeća (EC) br. 708/2007 od 11. lipnja 2007. godine koja se odnosi na korištenje stranih vrsta i domaćih vrsta koje su nestale u akvakulturi / Council Regulation (EC) No 708/2007of 11 June 2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture;
 Uredba Vijeća (EC) br. 1198/2006 od 27. srpnja 2006. godine o Europskom fondu za ribarstvo / Regulation (EC) No 1198/2006 of 27 July 2006 on the European Fisheries Fund;
 Direktive Vijeća (EEC) br. 92/43 od 21. svibnja 1992. godine o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore / Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.
Uredba 708/2007/EC utvrđuje obvezu provođenja neophodnih mjera u državama članicama s ciljem da se izbjegne negativan utjecaj na biodiverzitet.
Odredba iz članka 4. Regulative odnosi se na obvezu da države članice osiguraju uvjete, kao i da poduzmu odgovarujeće mjere zaštite biodiverziteta od negativnih utjecaja koji mogu nastati kao posljedica unošenja i širenja novih vrsta vodenih organizama u akvakulturi. Navedena odredba djelomično je transponirana čl. 65. i 66. Nacrta, kojima je predviđeno da se unošenje riba u ribolovne vode može vršiti samo u skladu sa Programom i godišnjim planom upravljanja.
Uredbom 1198/2006/ES uspostavlja se Europski fond za ribarstvo čija je funkcija pružanje pomoći održivom razvitku u sektoru ribarstva.
U članku 3. Uredbe, navedene su definicije koje, između ostalog, obuhvaćaju definiciju „sektora ribarstva“ kao gospodarskog sektora koji uključuje aktivnosti proizvodnje, prerade i prodaje ribolovnih resursa. Navedeni članak, obrađivač je djelomično transponirao člankom 2. Nacrta. Pored pomenute, iz istog članka Uredbe, člankom 58. Nacrta, preuzeta je i definicija „akvakulture“ kao gospodarske djelatnosti proizvodnje i uzgoja ribe, mlađi, oplođene ikre i drugih vodenih organizama u objektima za gajenje, a člankom 14. Nacrta, transponovana je definicija „ribolovne zone“.
Člankom 4. Uredbe propisani su ciljevi pomoći Europskog fonda za ribarstvo koji se odnose na jačanje i podršku politici razvoja ribarstva kroz promociju održivog razvoja ribolova u unutrašnjim vodama, jačanje konkurencije operativnih struktura i razvoja preduzeća u oblasti ribarstva, te podsticaja očuvanju životne sredine u predmetnoj oblasti. Odredbe navedenog članka transponovane su čl. 1. i 3. Nacrta.
Direktivom 92/43/ES regulira se način očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune.
Definicija „prirodnog staništa“, navedena u članku 1. Direktive, djelomično je transponovana čl. 77. i 78. Nacrta.
U članku 12. Direktive, utvrđena je obveza državama članicama da poduzmu potrebne mjere u cilju zaštite životinjskih vrsta uvrštenih u listu iz Aneksa IVa uz ovu Direktivu. Odredba iz predmetnog članka djelomično je transponirana člankom 66. Nacrta.
Ostali primjeri usklađivanja sadržani su u Uporednim prikazima usklađenosti Nacrta zakona o ribarstvu sa pravnom tekovinom EU i pravnim aktima Vijeća Europe.

Donošenjem ovog zakona djelomično će se ispuniti obveze iz članka 96. SSP, u kojem je određeno da će ugovorne strane ispitati mogućnost utvrđivanja oblasti od zajedničkog interesa u ribarstvu, te da će u okviru suradnje naročito voditi računa o prioritetima koji se tiču pravne tekovine Zajednice (acquis) u oblasti ribarstva, uključujući poštovanje obveza koje se tiču pravila međunarodnih i regionalnih ribolovnih organizacija o upravljanju i očuvanju ribljih resursa.

Stupanj usklađenosti Zakona o slatkovodnom ribarstvu:
Po međunarodnim preuzetim obavezama i uz stručnu potporu UNDP-a urađena je harmonizacija ovog zakona sa zakonima o slatkovodnom ribarstvu RS i Distrikta Brčko, a ujedno je urađeno usklađivanje istih sa EU direktivama na Vlašiću dana 09. i 10. 11. 2011. godine.
Uporedni prikaz usklađenosti i izjava o usklađenosti bit će naknadno dostavljeni.
III. PRAVNA RJEŠENJA
Zakon je sistematiziran po poglavljima,kojih ima devet i koja su razrađena kroz 100 članaka i to:
I. TEMELJNE ODREDBE
II. ISPITI U SLATKOVODNOM RIBARSTVU
III. RIBOLOVNE VODE
IV. RIBOLOV
V. AKVAKULTURA
VI. ČUVANJE I ZAŠTITA RIBLJEG FONDA
VII. UPRAVNI NADZOR
VIII. KAZNENE ODREDBE
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.- uređuju se temeljne odredbe o slatkovodnom ribarstvu
Članak 2.- definirane su ribe u kopnenim vodama, upravljanje, lov i uzgoj pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom
Članak 3.- definicija pojmova sa značenjem
Članak 4.- podjela nadležnosti u upravnim poslovima
Članak 5.- opis upravnih poslova Federalnog ministarstva
Članak 6.- opis upravnih poslova kantonalnih ministarstava
Članak 7.- utemeljenje federalnih zavoda za slatkovodno ribarstvo
Članak 8.- imenovanje Savjetodavnog vijeća za slatkovodno ribarstvo i njegove nadležnosti
Članak 9.- odredbom ovog članka Savezu se daju javne ovlasti za obavljanje poslova koji su mu povjereni Zakonom odnosno poslova za koje je ovlašten;
Članak 10.- odredba kojom je propisano da stručne, analitičke i druge poslove u oblasti slatkovodnog ribarstva na temelju rješenja FMPVŠ, utvrđeni su uvjeti koje moraju ispunjavati institucije, dat je opis poslova, te postupak izdavanja rješenja
II. ISPITI U SLATKOVODNOM RIBARSTVU
Članak 11.- ispite u oblasti slatkovodnog ribarstva (ribarski, stručni, ribolovački, ribočuvarski ispit i ispit za bavljenje akvakulturom ) provodi Povjerenstvo za ispite koje imenuje federalni ministar uz propisane uvjete u ovome članku ;
III. RIBOLOVNE VODE ( Čl.12- 15 )
Članak 12 .-definirane su ribolovne vode i izvršena je njihova podjela na tekućice i stajačice ;

Članak 13.-obrazložene su Salmonidne vode, Ciprinidne vode i Salmonidno-ciprinidne, odnosno ciprinidno-salmonidne vode i posljedice njihovog onečišćenja
Članak 14.-odredba koja se odnosi na ribolovne vode, ribolovna područja i ribolovne zone, propisana je nadležnost za njihovo određivanje kojim aktom se utvrđuje namjena i granice;

Članak 15.- odredba kojom se uspostavlja Ribolovni katastar u koji se evidentiraju podaci o površini i granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona,količini i vrstama riba, te podaci o korisnicima ribolovnih prava, određen je da oblik, sadržaj i način vođenja Ribolovnog katastra propisuje federalni ministar, te je data obveza i rok korisnicima ribolovnih područja/zona za dostavljanje podataka potrebnih za vođenje katastra kantonalnom ministarstvu.

IV. RIBOLOV
Članak 16. –definiran je ribolov u ribolovnim vodama , način alati i sredstva kojima se obavlja ribolov propisuje federalni ministar ;
Članak 17.- definiran je gospodarski ribolov je uz upotrebu ribolovnih alata i opreme radi stavljanja ulovljene ribe u promet i stjecanje dohotka, na ribolovnim područjima/zonama. Članak 18.-regulira gospodarski ribolov, odnosno ko se može baviti gospodarskim ribolovom;
Članak 19.- odredba kojom je propisano izdavanje dozvole za gospodarski ribolov koju izdaje kantonalno ministarstvo uz propisane uvjete, a sadržaj dozvole za gospodarski ribolov, način i uvjete obavljanja gospodarskog ribolova propisuje federalni ministar;
Članak 20.- odredba koja se odnosi na izdavanja dozvole za gospodarski ribolov rok od 6 (šest ) godina , Registar o izdanim dozvolama vodi kantonalno ministarstvo i dostavlja ga Federalnom ministarstvu do kraja tekuće godine, federalni ministar propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Registra
Članak 21.- odredba revizija dozvole federalni ministar će propisati način obavljanja revizije i kriterije u postupku.
Članak 22.- odredba koja se odnosi na oduzimanje dozvole za gospodarski ribolov, ista nije prenosiva na druge osobe, rješenjem kantonalnog ministarstva može biti oduzeta, definirani razlozi oduzimanja dozvola;
Članak 23.-odredba koja se odnosi na oduzimanja dozvole pokretanje postupka izjava žalbe na rješenje;
Članak 24.- obrazloženje razloga prestanka važenja dozvole za gospodarski ribolov ;
Članak.25.-definirano kad korisnik dozvole za gospodarski ribolov smije obavljati ribolov
Članak 26.- odredbe kojom je korisnik obvezatan o ribolovu i ulovu voditi evidenciju sa propisanim rokovima, oblik i sadržaj obrasca o vođenju evidencija u gospodarskom ribolovu propisuje federalni ministar;
Članak 27.- odredbom ovog članka propisani su uvjeti polaganja ribarskih ispita;
Članak 28.-definiran je sportski ribolov, te uvjeti zadržavanja ulovljene ribe;
Članak 29.- definirano pravo pristupa vodi
Članak 30.-definicija (ribolovno pravo) ribolovnim područjem u kom se obavlja sportski ribolov upravlja korisnik ribolovnog prava, uvjete za stjecanje ribolovnog prava propisuje kantonalno ministarstvo;
Članak 31.- odredba koja se odnosi na ribolovno pravo, rješenjem kantonalnog ministra o dodjeli ribolovnog prava propisani uvjeti, period izdavanja te Ugovor o ustupanju ribolovnog područja sklapa sa korisnikom ribolovnog prava;
Članak 32.- definirani razlozi oduzimanja ribolovne dozvole rješenjem kantonalnog ministarstva;
Članak 33.-definirani zadaci i obveze korisnika ribolovnog prava izrada ribolovne osnove i godišnjeg programa sa propisanim rokovima izrade;
Članak 34.- definiran Privremeni program, rok donošenja i rok važenja;
Članak 35.- odredba prava i obveza korisnika ribolovnog prava, označavanje granica sa rokom, urediti prilaze i mjesta za obavljanje ribolova, način označavanja granica ribolovnog područja propisuje federalni ministar.
Članak 36.- definicija ribolovne osnove
Članak 37.- odredbama ovog članka propisan je sadržaj ribolovne osnove;
Članak 38.- odredbama ovog članka propisan je postupak davanje suglasnosti i rokovi ,te važenje iste;
Članak 39,- odredbama ovog članka propisan je sadržaj revizije ribolovne osnove ;
Članak 40.- odredbama ovog članka propisan je postupak iste sa rokovima, te u kojim slučajevima se mora uraditi revizija ribolovne osnove;
Članak 41.- definiran sadržaj godišnjeg programa ,način izrade i provođenje propisuje federalni ministar;
Članak 43.- odredbama ovog članka propisane su obveze dostave godišnjeg programa na mišljenje i suglasnost sa propisanim rokovima;
Članak 43.- odredbama ovog članka određuju se uvjeti polaganja stručnog ispita(program za polaganje ispita,način polaganja,provjera znanja) te izdavanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
Članak 44.- odredbama ovog članka određuju se uvjeti za polaganje ribolovačkog ispita (program za polaganje ispita,način polaganja, provjera znanja) te izdavanje uvjerenja o položenom ribolovačkom ispitu;
Članak 45.- odredbama ovog članka određuje se ribolovni režim, način sportskog ribolova, vrsta i količina, ribolovni alati i oprema;
Članak 46. - Definicija ribolovne dozvole propisano izdavanje uz ispunjenje obveza i isporuka dozvola u propisanim rokovima propisanih u ovom članku;
Članak 47.- odredbama ovog članka propisani su uvjeti kad korisnik ribolovnog prava može izdavati ribolovne dozvole ;
Članak 48.- odredbama ovog članka propisano dobivanje ribolovne dozvole od korisnika ribolovnog prava, uz plaćanje naknade,visinu naknade oblik i sadržaj propisuje federalni ministar;
Članak 49.- odredbom ovog članka propisana su prava i obveze ribolovaca dozvoljeni lov ribe u sportskom ribolovu ako ispunjavaju uvjete propisane ovim člankom ,način označavanja i evidencije zadržanih riba propisuje federalni ministar.
Članak 50.- definirane su obveze ribolovca,vođenje evidencije, godišnje izvješće o ulovu u sportskom ribolovu dostaviti u propisanom roku Savezu i kantonalnom ministarstvu, a sva godišnja izvješća u elektronskom obliku dostavljaju se Federalnom ministarstvu, oblik i sadržaj obrasca o vođenju evidencija o ulovu ribe propisuje federalni ministar;
Članak 51.-definicija ribočuvarske službe obveza čuvanja i zaštita ribolovnog područja, ribolovne vode korisnik ribolovnog prava organizira ribočuvarsku službu a istu obavljaju ribočuvari imenovani od strane korisnika ribolovnog prava uz propisane uvjete ovog članka, način obavljanja ribočuvarske služne propisuje federalni ministar;
Članak 52.-Definicija ribočuvara ima ovlaštenja propisana ovim zakonom, ima svojstvo službene osobe, dužan je pri obavljanju ribočuvarske službe nositi uniformu i značku kojima dokazuje identitet i ovlaštenje;
Članak 53.-Ribočuvarski ispiti se polažu prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita koji propisuje Federalno ministarstvo a provodi Povjerenstvo iz članka 11.stavak(1) ovog Zakona;
Članak 54.-Definicija znanstveni ribolov je ribolov koji se obavlja radi znanstvenog ili stručnog istraživanja, dozvolu izdaje Federalno ministarstvo uz uvjete propisane pod kojima se mora obaviti ribolov,korisnik je obvezatan ispuniti uvjete propisane u ovom članku;
Članak 55.- definicija Elektroribolov je ribolov pomoću električne struje a obavlja se u slučajevima propisanim ovim člankom dozvolu za elektroribolov izdaje Federalno ministarstvo i sastavni je dio rješenja o ovlaštenju institucija;
Članak 56.- Korištenje EHO sonara na ribolovnim vodama dozvoljeno je samo za znanstveno-istraživačke svrhe;
Članak 57.-definicija komercijalni ribolov je djelatnost kojom se omogućava obavljanje sportskog ribolova radi stavljanja ulovljene ribe u promet i stjecanja dohotka;
V. AKVAKULTURA
Članak 58.- odredbama ovog članka određuju se uvjeti pod kojim fizičke i pravne osobe mogu započeti bavljenje akvakulturom;
Članak 59.- odredbama ovog članka određuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za akvakulturu koju rješenjem daje kantonalno ministarstvo, te da protiv rješenja kojim se daje dozvola može se izjaviti žalba federalnom ministarstvu;
Članak 60.- odredbom ovog članka propisa je sadržaj Dozvola za akvakulturu;
Članak 61.- odredbom ovog članka propisani su uvjeti pod kojima se oduzima dozvola za akvakulturu kao i da protiv rješenja kojim se dozvola oduzima može se izjavit žalba federalnom ministarstvu;
Članak 62.- odredbom ovog članka propisani su uvjeti prestanak važenja dozvole za akvakulturu;
Članak 63.- odredbom ovog članka revizija dozvole za akvakulturu način obavljanja revizije propisuje federalni ministar;
Članak 64.- odredbom ovog članka propisani su uvjeti za bavljenje akvakulturom;
Članak 65.- odredbom ovog članka uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba za poribljavanje ribolovnih voda, odobrenje za uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba izdaje federalni ministar, uvjete za dobivanje odobrenja za uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba i tehničko-tehnološke normative uzgoja i plasmana na tržištu propisuje federalni ministar;
članak 66.- odredbom ovog članka uzgoj riblje mlađi smije se uzgajati ako je odobreno ribolovnom osnovom, u svrhu poribljavanja ribolovnih voda za koju je dobio ribolovno pravo;
Članak 67.- odredbom ovog članka uzgoj stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama smije se obavljat samo uz odobrenje federalnog ministarstva;
Članak 68.- odredbom ovog članka znanstvena istraživanja na objektima za akvakulturu, dozvolu za obavljanje istraživanja u akvakulturi izdaje Federalno ministarstvo;
Članak 69.- odredbom ovog članka ispit za bavljenje akvakulturom se polaže prema Programu za polaganje ispita za bavljenje akvakulturom kojeg priprema Federalno ministarstvo, obrazac i način izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti propisuje federalni ministar;
Članak 70.- odredbom ovog članka propisano je vođenje popisa o akvakulturi, oblik i sadržaj i način vođenja popisa propisuje federalni ministar, oblik i sadržaj i način dostavljanja godišnjeg izvješća o akvakulturi propisuje federalni ministar;
VI. ČUVANJE I ZAŠTITA RIBLJEG FONDA
Članak 71.- data definicija korištenja ribljeg fonda, očuvanje ribljeg fonda ,
Članak 72. - odredbama ovog članka date su obveza poribljavanja u svrhu unapređenja ribljeg fonda sa obvezama propisanim u ovom članku;
Članak 73.- odredbom ovog članka propisane su zabrane;
Članak 74.- odredbom ovog članka propisana su prava i obveze premještanja ribe u prisustvu nadležnih inspektora, konstrukcija –tehnička obilježja ribolovnih alata i opreme za premještanje ribe propisuje federalni ministar;
Članak 75.- odredbom ovog članka propisano je čuvanje ribe u slučaju elementarnih nepogoda uz poduzimanje mjere čuvanja isključivo u prisustvu nadležnog poljoprivrednog inspektora propisanim u ovom članku;
Članak 76.- odredbom ovoga članka je propisano da ribolovno područje određeno za sportski ribolov može se koristiti i za sanacijski i selektivni ribolov sa obrazloženjima istog danim u ovom članku, konstrukcijsko-tehnička obilježja ribolovnih alata i opreme za obavljanje sanacijskog i selektivnog ribolova propisuje federalni ministar;
Članak 77.- odredbom ovoga članka propisana su posebna staništa prirodna riblja mrjestilišta, uzgojni potoci, zimovališta i migratorni putovi riba uz propisane zabrane u ovom članku, način obilježavanja granica posebnog staništa-rezervata propisuje federalni ministar;
Članak 78.- odredbom ovog članka propisan je ribolovni revir, način obilježavanja granica ribolovnog revira propisuje federalni ministar;
Članak 79.- odredbom ovog članka propisana je zabrana ribolova s ciljem obnove ribljeg fonda uz suglasnost zabrane izdanu od strane Federalnog ministarstva, način obilježavanja granica ribolovnih voda sa zabranom ribolova propisuje federalni ministar;
Članak 80.- odredbom ovoga članka propisan je pomor ribe nastanak i obveze građana i korisnika ribolovnog prava te prijave;
Članak 81.- odredbom ovog članka propisana je zabrana lova ribe u cilju zaštite uzgoja i razmnožavanja ribe, federalni ministar može propisati lovostaj, zabranu ribolova, zabranu ribolova i drugo propisano ovim člankom;
Članak 82.-u slučaju narušene prirodne ravnoteže u ribolovnim vodama koja je nastala kao posljedica utjecaja prirodnih pojava i drugih vrsta, federalni ministar će utvrditi potrebne mjere;
Članak 83.- odredbom ovog članka data je definicija hidroenergetskih objekata, obvezatno poštivanje odredbi ovog Zakona i podzakonskih akata;
Članak 84.- odredbom ovog članka data je definicija ko može obavljati poslove u šumarstvu, pod uvjetima neuznemiravanja riba i nenanošenja štete ribljem fondu, ukoliko ipak ugrozi i nanese štetu na ribolovnim vodama i ribljem fondu, isti je dužan donijeti program revitalizacije životne zajednica i ribolovne vode dovesti u prvobitno stanje;
Članak 85.- odredbom ovog članka propisano je obavljanje raftinga uz poštivanje odredbi ovog Zakona i podzakonskih akata;
Članak 86.- odredbom ovog članka regulirano je pravo na naknadu štete učinjene ribljem fondu uzrokovane trovanjem, onečišćenjem, ili zagađenjem vode i nezakonitim djelovanjima u vodi , prava na naknadu i visina naknade propisana je u ovom članku, Odštetni cjenik i pravila za utvrđivanje visine naknade štete propisuje federalni ministar;
Članak 87.- odredbom ovog članka veterinarsko-zdravstvena mjera zaštite ribljeg fonda regulirana odredbama Zakona o veterinarstvu kao i donesenim propisima na temelju njega;
Članak 88.- odredbe ovoga Zakona odnose se na gajenje, zaštitu i lov rakova, školjki, žaba kao i na druge životinje koje žive u ribolovnoj vodi i kojima se ribe hrane.
VII. UPRAVNI NADZOR (Čl 89.-92 )
Ovim Poglavljem Federalno ministarstvo je određeno kao vršitelj upravnog nadzora nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona koji su ovim Zakonom stavljeni u nadležnost Federacije kao i upravni nadzor nad institucijama, ustanovama i organizacijama u obavljanju poslova određenih ovim Zakonom, a koji predstavljaju vršenje javnih ovlaštenja, a vrši nadzor i nad kantonalnim organima uprave mjerodavnim za poslove poljoprivrede u dijelu izvršavanja federalne politike, kao i provedbe mjera u oblasti agrara.
Kantonalni organ uprave mjerodavan za poslove poljoprivrede vrši upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona koji su ovim Zakonom stavljeni u mjerodavnost kantona.
U okviru odredbi koje se odnose na inspekcijski nadzor propisano je da isti vrše: federalne poljoprivredne inspekcije organizirane u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalne poljoprivredne inspekcije organizirane u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove. Inspekcijski nadzor se vrši sukladno Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj 35/05) i Zakonom o inspekcijama u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH» broj 69/05)
VIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 93.,94.,95.,.i 96.)
Ovim se člancima propisuju prekršaji i određuje visina kazni pravnim osobama odnosno fizičkim osobama i odgovornim osobama u pravnoj osobi za propisane prekršaje sukladno Zakonu o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Čl.97., 98., i 99.)
Prijelaznim i završnim odredbama propisuju se rokovi za donošenje propisa za provođenje ovog Zakona te njegova stupanja na snagu.
PROPISI KOJE JE POTREBNO DONIJETI
Federalni ministar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti provedbene propise:

- Pravilnik o uslovima i načinu označavanja granica ribolovnog područja/zone, posebnog staništa-rezervata i ribolovnih voda sa zabranom ribolova (članak 35. stavak 2.; članak 77. stavak 7, članak 78. stavak 7. i članak 79. stavak 5.)
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Ribolovnog katastra (članak 15. stavak 2.;)
- Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca o vođenju evidencije o ulovu ribe u privrednom i sportskom ribolovu (članak 26. stavak 3. i članak 50. stavak 4.);
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o položenim ispitima u slatkovodnom ribarstvu (članak 11. stavak 9)
-Program za polaganje i način polaganja ispita iz oblasti slatkovodnog ribarstva, ozgled obrasca i način izdavanja uvjerenja o položenom ispitu (članak 27. stavak 4.; članak 43. stavak 5.; članak 44. stavak 4, članak 53. stavak 4, i članak 69. stavak 6.)
- Pravilnik o načinu obavljanja ribolova, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov i režimu ribolova (članak 16. stavak 2.; član 45.stavak 3.)
- Pravilnik o akvakulturi kapacitetu, kriterijima i normativima, za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama (članak 58.- uključivo sa člankom 64.
- Pravilnik o uslovima za uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba i tehničko-tehnološke normative uzgoja i plasmana na tržište (članak 65. stavak 3.);
- Pravilnik o načinu obavljanja ribočuvarske službe, obliku i sadržaju obrasca legitimacije i značke ribočuvara (članak 51. stavak 6.; članak 52. stavak 8 )
- Odštetni cjenik i pravila za utvrđivanje visine naknade štete u ribarstvu (članak 86. stavak 5.).
- Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvole za obavljanje sportskog ribolova i visini naknade za sportski ribolov (članak 48. stavak 2.)
- Pravilnik o sadržaj dozvole za gospodarski ribolov, načinu i uvjetima obavljanja gospodarskog ribolova (članak 19. stavak 9.)
- Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja gospodarskog ribolova, sadržaju dozvole, reviziji i kriterijima u postupku revizije (članak 20. stava 5 i članak 21. stavak 2.)

Do donošenja propisa iz stavka 1 ovog članka, primjenjivat će se podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 64/04).
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Avatar
zlaja
Nobelovac
Postovi: 4847
Pridružen/a: 17 sij 2007, 20:39

Re: Najnoviji Nacrt zakona I dio - 21.01.2013.

Post Postao/la zlaja » 21 sij 2013, 18:25

Sve je ovo pičkin dim ! Naš stari zakon je pičkin dim,naš novi zakon je još veći pičkin dim,naša udruženja su pičkin dim zajedno sa ribočuvarima,pravosuđem,sudijama,državom i svime što sa tim ...sve je to jedan veliki pičkin dim !!!

Han
Književnik
Postovi: 662
Pridružen/a: 23 kol 2011, 21:06
Lokacija: Sarajevo

Re: Najnoviji Nacrt zakona I dio - 21.01.2013.

Post Postao/la Han » 21 sij 2013, 19:15

zlaja je napisao/la:Sve je ovo pičkin dim ! Naš stari zakon je pičkin dim,naš novi zakon je još veći pičkin dim,naša udruženja su pičkin dim zajedno sa ribočuvarima,pravosuđem,sudijama,državom i svime što sa tim ...sve je to jedan veliki pičkin dim !!!
Ali zato na horizontu izlazi sunce cije zrake na nebu ispisuju ime "Bistro!" BiH, ime udruzenja koje ce promijeniti istoriju :)
"Sine Tale, magare moje drago, smiri se u sebi pa ćes se izmiriti i sa nebom i sa zemljom"


Avatar
Kovach
Nobelovac
Postovi: 1493
Pridružen/a: 13 kol 2006, 14:17
Lokacija: Jablanica

Re: Najnoviji Nacrt zakona I dio - 21.01.2013.

Post Postao/la Kovach » 21 sij 2013, 20:42

Senade prelistao sam ono nabrzaka nisam imao vremena za vise i vidim da su opet Savez zakovali da vrsi stampanje i distribuciju dozvola. to sa dnevnim dozvolama moze odraditi Federalni ministar podzakonskim aktom koji ce regulisati cijene dozvola. Mozda bi trebalo poslati jedan dopis sa takvim prijedlogom. Zlaja drug u odnosu na stari Zakon ovaj je vise nego dobar. Po prvi put su decidno objasnili zabrane ribolova na mreze, osti, podvodne puske i palengare jer je to do sad tumacio kako ko stigne. Upisani su i oni tvoji prijedlozi za raubovanje ribe. Poribljavanje i registar autohtonih vrsta koji bi trebao biti donesen kao podzakonski akt je veliki napredak zastiti autohtonih vrsta. Ima tu jos nedostataka, odnosno dijelova koje nisu htjeli izmjeniti niti uvaziti nase sugestije i prijedloge. Sta je tu je valjda ce biti bolje nego sto je do sad bilo.

P.S. Senade cini mi se da su uvazili onaj prijedlog za povecanje kazni. Veceras cu imati vise vremena pa cu detaljnije pregledati.

Avatar
rusko
Nobelovac
Postovi: 4760
Pridružen/a: 30 stu 2009, 19:17
Lokacija: Svedska

Re: Najnoviji Nacrt zakona I dio - 21.01.2013.

Post Postao/la rusko » 21 sij 2013, 21:44

Treba tri dana da se ovo procita... i neko ocekuje da ce raja postovati takav Zakon???

Sta reci?!
slika slika

Avatar
Kovach
Nobelovac
Postovi: 1493
Pridružen/a: 13 kol 2006, 14:17
Lokacija: Jablanica

Re: Najnoviji Nacrt zakona I dio - 21.01.2013.

Post Postao/la Kovach » 23 sij 2013, 00:14

Slazem se s tobom rusko da je u nekim stvarima preopsiran, a za nas ne toliko bitnim stvarima ali su ga oduljili. moglo je ovo krace, a da se sve mnogo bolje definise. Onako bojim se da ce i ove postojece izmjene koje su dobre za nas obicne smrtnike ostati samo mrtvo slovo na papiru.

Avatar
montana
Nobelovac
Postovi: 4867
Pridružen/a: 16 ožu 2009, 18:16
Lokacija: USA

Re: Najnoviji Nacrt zakona I dio - 21.01.2013.

Post Postao/la montana » 24 sij 2013, 07:28

Ovo duze nego "Ana Karenjina". Ma treba sve izbaciti iz Saveza, pa napisati jednostavan zakon koji se odnosi na rekreativni ribolov, a sve ostalo prebaciti u Ustav (ono o ministrima i sekretaricama), Prekrsajni i Krivicni zakon. Ribarima treba samo pravilinik o rekreativnom ribolovu, a svako krsenje prebaciti na drzavu i sudove. Nemojte me krivo shvatiti, ali dosta ovih clanaka se sukobi sa ostalim neribarskim zakonima, koji su jaci od ribolovnih. Jebiga, mozemo mi nabrajati sta se smije, sta ne, sta mora, al' jedna dodijeljena koncesija za nesto iz "privrede", tipa sljunak, autoput ili brana i nas zakon je prekrsen. Sta onda? Vijece ministara u zatvor zbog "udruzenog zlocinackog poduhvata"?Mi radimo u interesu ribara, tj. dijela naroda. Ovi ministri isto, za onaj drugi dio naroda, koji ne ide u ribu. Njihova je jaca od ribarske i moramo se poklopiti usima. Mislim da sve sto nije ribolovno pravilo, treba prebaciti onima ciji je to posao. Pa nece valjda ribocuvar za par stotina KM i goloruk krenuti na dinamitase, kamenolomase i ostale kriminalce, samo zato sto je to ubrojano u ribarski zakon, a u stvari je u nadleznosti SIPE, HOBOTNICE ili ko zna koje druge morske zivotinje. Donijecu na ljeto jedan prirucnik sa ribolovnim pravilima koji samo treba prevesti i rijeseno je. Kaznjavanje treba ostaviti policiji i pravosudju, placeni su za to, a nasi cuvari neka nadgledaju i prijavljuju. Drzava je duzna da stiti imovinu svojih gradjana (mislim na vode i ribu koje su gradjani dobili pod koncesiju za novac, tj. platili). To za vece kazne podzavam!
"Kad bi se svi ljudi koncentrirali samo na bitne stvari u zivotu, nastupila bi velika nestasica musicarskog pribora!"

"Da je Bog predvidio ljude kao vegetarijance, vjerovatno bi smo svi sada musicarili karfiol."

Odgovori

Natrag na “Zakoni i Pravilnici”